Profil badawczy

2Obszary badawcze grupy Fizyki Niskich Temperatur dotyczą poznania właściwości fizycznych materii w bardzo niskich temperaturach od 50 mK do kilkunastu Kelwinów. W szczególności przedmiotem zainteresowania są nowe stany materii związane z kwantowymi zjawiskami krytycznymi, przejścia fazowe, właściwości termodynamicze i magnetotransportowe w układach wykazujących silne korelacje elektronowe, a także właściwości elektronowe układów nanoskopowych. Badane są właściwości fizyczne topologicznych izolatorów oraz nanostruktur utworzonych na ich bazie, oraz magnetyczne i nadprzewodzące przejścia fazowe w temperaturach ≤ 1K.

Kompetencje

  • Niskotemperaturowa termometria (kalibracja wtórna w przedziale 10 mK – 20 K przy użyciu wzorcowych termometrów CMN oraz kaskadowego termometru nadprzewodzącego SRD1000).
  • Badanie przejść fazowych nowych materiałów.
  • Wykonanie precyzyjnych kontaktów do pomiarów elektrycznych.
  • Badania oporności elektrycznej i magneto oporu w niskich temperaturach.
  • Badania efektu Halla w metalach, półprzewodnikach i materiałach o nietrywialnej topologii stanów elektronowych.
  • Pomiary ciepła właściwego w zakresie temperatur 50 mK-20 K i polu magnetycznym 0-14 T.
  • Pomiary właściwości magnetycznych w zakresie temperatur 50mK-20K i polu magnetycznym 0-14 T.

Kierownik

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski

Członkowie

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski
  • dr  inż. Maciej Chrobak

Laboratoria