Profil badawczy

5Interdyscyplinarny obszar zainteresowań naukowych grupy Materiałów Funkcjonalnych i Nanomagnetyzmu łączy zagadnienia i metodologię z zakresu fizyki materii skondensowanej, fizyki teoretycznej, inżynierii materiałowej, nanotechnologii, chemii nieorganicznej i fizykochemii. Zajmujemy się wytwarzaniem i charakteryzowaniem własności materiałów o wymiarach nanometrycznych, koncentrując się w szczególności na modyfikacji własności magnetycznych i elektronowych w wyniku nanostrukturyzacji. Prowadzimy również badania możliwości sterowania własnościami funkcjonalnymi materiałów poprzez ograniczanie ich rozmiarów i/lub wymiarowości – np. w roztworach i kompozytach nanocząstek oraz anizotropowych nanostrukturach wykonanych technikami litograficznymi oraz depozycji z fazy gazowej indukowanej zogniskowaną wiązką jonów (FIBID).

Kompetencje

 • Charakterystyka własności magnetycznych materiałów litych, monokryształów, cienkich warstw i roztworów nanocząstek przy użyciu techniki VSM.
 • Badanie oporu elektrycznego materiałów litych, cienkich warstw i nanostruktur w funkcji temperatury oraz zewnętrznego pola magnetycznego (magnetoopór).
 • Badanie składu fazowego materiałów oraz lokalnych własności magnetycznych, strukturalnych i elektronowych przy użyciu technik spektroskopii gamma (efekt Mössbauera) i rentgenowskiej (XAS, XES, XMCD, RIXS).
 • Wytwarzanie nanostruktur przy użyciu techniki trawienia zogniskowaną wiązką jonów (FIB) oraz depozycji z fazy gazowej indukowanej zogniskowaną wiązką elektronów i jonów (FEBID/FIBID).
 • Wytwarzanie nanostruktur technikami litografii elektronowej i optycznej.
 • Synteza nanocząstek ferrytowych o kontrolowanej morfologii i rozmiarze
 • Charakterystyka morfologii nanocząstek w oparciu o techniki mikroskopii elektronowej (SEM, TEM) i niskokątowego rozpraszania rentgenowskiego (SAXS).
 • Wytwarzanie cieczy magnetycznych (ferrofluidów).
 • Badanie hipertermii magnetycznej wodnych roztworów nanocząstek.
 • Badanie własności reologicznych faz ciekłych.

Kierownik

 • dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH

Członkowie

 • dr Michał Jurczyszyn
 • dr inż. Angelika Kmita
 • dr inż. Joanna Stępień
 • dr inż. Aleksandra Szkudlarek
 • dr Jan Żukrowski
 • mgr inż. Juliusz Kuciakowski
 • mgr inż. Krzysztof Maćkosz
 • mgr inż. Kamil Nowak
 • mgr inż. Krzysztof Pitala
 • mgr Elżbieta Trynkiewicz

Laboratoria