Profil badawczy

6Obszary działalności grupy badawczej Materiały Metaliczne, Półprzewodnikowe i Nanoinżynieria koncentrują się wokół syntezy i fizykochemii nanostruktur metalicznych i półprzewodnikowych do zastosowań w elektrochemii, analityce, przetwarzaniu informacji oraz ochronie dzieł sztuki i pokrywają kilka dziedzin naukowych z zakresu chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii biologicznej. Ponadto zespół prowadzi badania w zakresie konstrukcji optoelektronicznych urządzeń neuromimetycznych, teorii informacji, a także nowych metod przetwarzania sygnałów akustycznych. Nasze nanomateriały są badane przede wszystkim pod kątem mechanizmów generacji nośników ładunku, zjawisk transportu nośników oraz zjawisk perkolacji, procesów rekombinacji oraz pułapkowania nośników, a także zjawisk emergentnych będących skutkiem samoorganizacji zarówno małych cząsteczek, jak i makrocząsteczek na powierzchniach półprzewodnikowych. Do głównych technik pomiarowych należą: impulsowa spektroskopia fotoprądu oraz impulsowa spektroskopia fotonapięcia (obie techniki powstały i są rozwijane w ramach zespołu), spektroskopia fotomodulacyjna, emisyjna, absorpcyjna i rozproszeniowa spektroskopia elektronowa oraz szereg metod elektrochemicznych, a także dyfraktometria rentgenowska i mikroskopia elektronowa. Do syntezy nanomateriałów wykorzystujemy elektroosadzanie, metody zol-żel oraz metody solwotermalne.

 

Jednym z głównych obszarów działalności naszej grupy badawczej jest elektrochemiczna synteza materiałów, pomiary aktywności katalitycznej w procesach generowanych przepływem prądu elektrycznego, pomiary właściwości korozyjnych materiałów oraz określanie i optymalizacja warunków prądowo-napięciowych umożliwiających galwaniczne nanoszenie powłok metalicznych, stopowych oraz kompozytowych. W obszarze zainteresowań członków zespołu znajduje się również analiza kinetyki oraz mechanizmu reakcji elektrodowych. Członkowie grupy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu badań woltamperometrycznych, spektroelektrochemicznych, elektrograwimetrycznych oraz korozyjnych. Podsiadamy zaawansowaną aparaturę badawczą umożliwiającą kompleksową charakterystykę otrzymywanych materiałów w kontekście ich potencjalnych zastosowań pod względem właściwości półprzewodnikowych, korozyjnych oraz elektrokatalitycznych.

Kompetencje

  • Metodyka syntezy nanocząstek i nanokompozytów.
  • Charakterystyka nowych materiałów i związków metodami spektroskopowymi.
  • Pomiary kinetyki procesów elektrochemicznych i fotoelektrochemicznych.
  • Pomiar pracy wyjścia oraz spektroskopia fotonapięcia powierzchniowego.
  • Analiza sygnałów elektrycznych w szerokim zakresie częstotliwości 1 mHz – 40 GHz.
  • Kinetyka korozji metali i stopów.
  • Optymalizacja warunków prądowo-napięciowych procesów galwanicznego nanoszenia powłok funkcjonalnych.
  • Pomiary aktywności elektrokatalitycznej materiałów.

Kierownik

prof. dr. hab. Konrad Szaciłowski

Członkowie

dr Magdalena Bisztyga-Szklarz
dr Sylwia Klejna
dr Tomasz Mazur
dr inż. Krzysztof Mech
dr inż. Kacper Pilarczyk
dr Agnieszka Podborska
dr Ewelina Wlaźlak

mgr Michał Kawa
mgr inż. Maria Lis
mgr inż. Dawid Przyczyna
mgr inż. Maciej Suchecki
mgr Piotr Zawal

Laboratoria