Profil badawczy

9Obszary badawcze grupy Nanomateriałów Polimerowych i Hybrydowych do Zastosowań Biologicznych pokrywają kilka dziedzin naukowych z zakresu chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii biologicznej. Tematyka badawcza oparta jest o samoorganizację wieloskładnikowych układów organicznych pochodzenia syntetycznego i naturalnego, stosowanych w roztworach oraz jako układów deponowanych na podłożach stałych. Szczegółowe obszary badawcze Zespołu obejmują projektowanie, syntezę i charakterystykę nowych układów polimerowych jako nośników substancji biologicznie aktywnych, materiałów hybrydowych do zastosowań biomedycznych w terapii przeciwnowotworowej i terapii genowej, a także w ochronie środowiska. Prowadzone badania obejmują dodatkowo preparatykę oraz funkcjonalizację podłoży i rusztowań do hodowli komórek dla potrzeb inżynierii tkankowej.

Kompetencje

 • Metodyka syntezy chemicznej.
 • Charakterystyka nowych związków metodami spektroskopowymi.
 • Samoorganizacja supramolekularna.
 • Projektowanie i preparatyka nowych układów hybrydowych o obniżonej toksyczności.
 • Preparatyka liposomów i nanocząstek magnetycznych dla aplikacji biomedycznych.
 • Preparatyka i modyfikacja powierzchni polimerami i innymi powłokami organicznymi.
 • Charakterystyka oddziaływania komórek z podłożami.
 • Funkcjonalizacja podłoży polimerowych o kontrolowanej odpowiedzi komórkowej.
 • Pomiary na wadze Langmuira.
 • Pomiary XPS materiałów organicznych i biologicznych.
 • Pomiary hipertermii nanocząstek magnetycznych.

Kierownik

 • prof. dr. hab. Szczepan Zapotoczny

Członkowie

 • dr Dorota Lachowicz
 • dr Michał Szuwarzyński
 • dr Magdalena Wytrwał-Sarna

Laboratoria