4Profil badawczy

Grupa skupia pracowników zajmujących się badaniami nad materiałami metalicznymi do specjalnych zastosowań ze szczególnym naciskiem na stopy żelaza, niklu, tytanu i aluminium. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań podstawowych oraz ekspertyz w obszarze doboru materiałów, parametrów procesów wytwarzania jak również analizy przyczyn uszkodzeń. Podstawą prowadzonych analiz jest gruntowna znajomość materiału oraz zaawansowanych technik analizy mikrostruktury w oparciu o mikroskopię elektronową skaningową oraz transmisyjną, świetlną, badania dyfraktometryczne (XRD). Dodatkowo prowadzone są ekspertyzy w ramach badań własności mechanicznych oraz fizyko-chemicznych materiałów. Całość uzupełniona jest szerokimi możliwościami przygotowania próbek do badań mikrostruktury począwszy od technik polerowania mechanicznego, a skończywszy na zaawansowanych technikach selektywnego trawienia jonowego FIB. W ramach grupy rozwijana jest również technika automatycznego pomiaru orientacji krystalograficznej i składu fazowego w skali pojedynczych nanometrów oparta o dyfrakcję elektronów rozproszonych (TKD) w cienkich foliach i preparatach.

Kompetencje

Sprzęt Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii umożliwia nam m. in.: analizę makro, mikro oraz nano struktury w oparciu o mikroskopię świetlną oraz mikroskopię elektronową. W szczególności badania TKD (Transmission Kikuchi Diffraction, t-EBSD) pozwalające na mapowanie faz oraz ich orientacji krystalograficznej na cienkich foliach lub preparatach w postaci nanocząstek ze zdolnością rozdzielczą 5-10 nm.

Zaplecze umożliwiające prawidłową analizę stanowi kompletnie wyposażone laboratorium preparatyki próbek do wyżej wymienionych technik z możliwością przygotowywania zgładów metalograficznych, trawienia chemicznego i elektrochemicznego. Niewątpliwym atutem jest wieloletnie doświadczenie w ujawnianiu mikrostruktury na drodze selektywnego lub standardowego trawienia chemicznego w stopach żelaza, niklu, tytanu oraz aluminium, co pozwala na szybką charakterystykę materiałów, jak również możliwość przeprowadzenia analizy opartej na metalografii ilościowej.

Analiza mikrostruktury uzupełniona jest wszechstronnymi badaniami właściwości mechanicznych oraz fizycznych. Prowadzone są one w oparciu o następujące techniki pomiarowe:

 • Badania kalorymetryczne umożliwiające badanie temperatury topnienia oraz innych przemian fazowych w zakresie do 1500 °C.
 • Badania własności mechanicznych przy użyciu statycznych maszyn wytrzymałościowych w różnym zakresie obciążeń oraz temperatur (ciekły azot, -150 do 1200 °C).
 • Badania twardości w skali makro oraz mikro, z możliwością badania twardości powłok i składników mikrostruktury przy użyciu nanoindentera.
 • Przeprowadzenie obróbki cieplnej typu wyżarzanie/starzenie w piecu próżniowym o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze 2200 °C. Możliwość przeprowadzania obróbki cieplnej elementów, w tym także długotrwałej.
 • Badania analizy współczynnika rozszerzalności cieplnej materiałów metalicznych.

Kierownik

 • dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH

Członkowie

 • dr hab. inż. Aimo Winkelmann
 • dr hab. inż. Tomasz Tokarski
 • dr inż. Marta Gajewska
 • dr inż. Jakub Kawałko
 • dr inż. Marianna Marciszko
 • dr inż. Grzegorz Cios
 • dr inż. Rafał Pastuszek
 • mgr inż. Maria Wątroba
 • mgr inż. Wiktor Bednarczyk
 • mgr inż. Łukasz Rychłowski

Laboratoria

Lista publikacji

2020

 1. Effect of high-temperature exposure on the microstructure and mechanical properties of the Al5Ti5Co35Ni35Fe20 high-entropy alloy P. Bała, K. Górecki, W. Bednarczyk, M. Wątroba, S. Lech, J. Kawałko Journal of Materials Research and Technology 9(1) 551-559 (2020) tekst: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.10.084
 2. An in situ and ex situ study of χ phase formation in a hypoeutectic Fe-based hardfacing alloy K. Wieczerzak, J. Michler, J. M. Wheeler, S. Lech, R. Chulist, Ł. Gondek, J. Czub, A. Hoser, N. Schell, P. Bała Materials and Design 188, 108438 (2020) tekst: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108438
 3. Microstructure and mechanical properties of a Zn-0.5Cu alloy processed by high-pressure torsion W. Bednarczyk, J. Kawałko, M. Wątroba, N. Gao, M.J. Starink, P. Bała, T.G. Langdon Materials Science and Engineering: A 776, 139047 (2020) tekst: https://doi.org/10.1016/j.msea.2020.139047
 4. Thermal stability and microhardness of metastable ω-phase in the Ti-3.3 at.% Co alloy subjected to high pressure torsion A. Korneva, B. Straumal, A. Kilmametov, Ł. Gondek, A. Wierzbicka-Miernik, L. Lityńska-Dobrzyńska, G. Cios, R. Chulist, P. Zięba Journal of Alloys and Compounds (Available online) tekst: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155132
 5. Interfacial reactions and structural properties of explosively welded titanium/copper plates H. Paul, R. Chulist, M.M. Miszczyk, G. Cios, A. Gałka, W. Skuza, P. Petrzak, I. Mania IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 770, 012033 (2020) tekst: https://doi.org/10.1088/1757-899X/770/1/012033
 6. Manual measurement of angles in backscatteredand transmission Kikuchi diffraction patterns G. Nolze, T. Tokarski, G. Cios A. Winkelmann Journal of Applied Crystallography 53, 444-454 (2020) tekst: https://doi.org/10.1107/S1600576720000692
 7. Towards a better understanding of the phase transformations in explosively welded copper to titanium sheets H. Paul, R. Chulist, M. Miszczyk, L. Lityńska-Dobrzyńska, G. Cios, A. Gałka, P. Petrzak, M. Szlezynger Materials Science & Engineering A 784, 139285 (2020) tekst: https://doi.org/10.1016/j.msea.2020.139285
 8. The effect of heat treatment on the precipitation hardening in FeNiCoAlTa single crystals M. Czerny, W. Maziarz, G. Cios, A. Wójcik, Y.I. Chumlyakov, N. Schell, M. Fitta, R. Chulist Materials Science & Engineering A 784, 139327 (2020) tekst: https://doi.org/10.1016/j.msea.2020.139327
 9. Studies on the Two-Step Aging Process of Fe-Based Shape Memory Single Crystals M. Czerny, G. Cios, W. Maziarz, Y. Chumlyakov, R. Chulist Materials 13, 1724 (2020) tekst: http://dx.doi.org/10.3390/ma13071724
 10. EBSD orientation analysis based on experimental Kikuchi reference patterns A. Winkelmann, G. Cios, T. Tokarski, G. Nolze, R. Hielscher, T. Kozieł Acta Materialia, 188, 376-385 (2020) tekst: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.01.053
 11. Rolling or Two-Stage Aggregation of Platelets on the Surface of Thin Ceramic Coatings under in Vitro Simulated Blood Flow Conditions A. Mzyk, G. Imbir, K. Trembecka-Wójciga, J.M. Lackner, H. Plutecka, E. Jasek-Gajda, J. Kawałko, R. Major ACS Biomaterials Science & Engineering 6, 898–911 (2020) tekst: https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.9b01074
 12. A Novel High-Strength Zn-3Ag-0.5Mg Alloy Processed by Hot Extrusion, Cold Rolling, or High-Pressure Torsion, M. Wątroba, W. Bednarczyk, J. Kawałko, S. Lech, K. Wieczerzak, T. G. Langdon, P. Bała, Metallurgical and Materials Transactions A 51, 3335–3348 (2020), tekst: https://doi.org/10.1007/s11661-020-05797-y 
 13. Towards 3D Understanding of Non-spherical Nanoparticles by Transmission Kikuchi Diffraction (TKD) for Improved Particle Size Distribution by Electron Microscopy , V.-D. Hodoroaba, G. Cios, T. Tokarski, U. Mansfeld, E. Ortel, J. Mielke, F. Pellegrino, V. Maurino , Microscopy and Microanalysis, published online (2020), tekst: https://doi.org/10.1017/S1431927620013999
 14. Approximant-based orientation determination of quasicrystals using electron backscatter diffraction , G. Cios, G. Nolze, A. Winkelmann, T. Tokarski, R. Hielscher, R. Strzałka, I. Bugański, J. Wolny, P. Bała, Ultramicroscopy, 218, 113093 (2020), tekst: https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2020.113093
 15. Step-by-step texture modification through strain path change toward improvement of the hardening capacity in a twinning-induced-plasticity steel , S. H. Akbarian A. Zarei-Hanzaki, A. S. Anoushe, H. R. Abedi, R. Unnikrishnan, G. Cios, Materials Science and Engineering: A 799, 140269 (2021), tekst: https://doi.org/10.1016/j.msea.2020.140269

2019 

 1. Cryogenic behaviour of the Al5Ti5Co35Ni35Fe20 multi-principal component alloy, K. Górecki, P. Bała, W. Bednarczyk, J. Kawałko, Materials Science and Engineering A, 745 346–352 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.01.001
 2. Can zinc alloys be strengthened by grain refinement? A critical evaluation of the processing of low-alloyed binary zinc alloys using ECAP, W. Bednarczyk, M. Wątroba, J. Kawałko, P. Bała, Materials Science and Engineering A 748, 357–366 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.01.117
 3. Design of novel Zn-Ag-Zr alloy with enhanced strength as a potential biodegradable implant material, M. Wątroba, W. Bednarczyk, J. Kawałko, K. Mech, M. Marciszko, G. Boelter, M. Banzhaf, P. Bała, Materials & Design 183, 108154 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108154
 4. Orthogonal shear process in Ni-Mn-Sn single crystal, R. Chulist, P. Czaja, T. Tokarski, I. Kuksgauzen, YI. Chumlyakov, International Journal of Plasticity 114, 63-71 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2018.10.009
 5. High-spatial resolution dating of monazite and zircon reveals the timing of subduction–exhumation of the Vaimok Lens in the Seve Nappe Complex (Scandinavian Caledonides), C. Barnes, J.Majka, D. Schneider, K. Walczak, M. Bukała, K. Kośmińska, T. Tokarski, A. Karlsson, Contributions to Mineralogy and Petrology 174, 5 (2019), tekst: https://doi.org/10.1007/s00410-018-1539-1
 6. Structure of Pd-Zr and Pt-Zr modified aluminide coatings deposited by a CVD method on nickel superalloys, M. Pytel, T. Tokarski, M. Góral, R. Filip, Kovove Materialy 57, 343–354 (2019), tekst: https://doi.org/10.4149/km_2019_5_343
 7. Branching of {110) twin boundaries in five-layered Ni-Mn-Ga bent single crystals, R.Chulist, L.Straka, H.Seiner, A.Sozinov, N.Schell, T.Tokarski, Materials & Design 171, 107703 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.107703
 8. Continuous, monodisperse silver nanoparticles synthesis using microdroplets as a reactor, M. Wojnicki, T. Tokarski, V. Hessel, K. Fitzner, M. Luty-Błocho, Journal of Flow Chemistry 9, 1–7 (2019), tekst: https://doi.org/10.1007/s41981-018-0025-2
 9. Comparative studies on the structure and properties of rapidly solidified and conventionally cast AM60 magnesium alloys, A. Kula, T. Tokarski, M. Niewczas, Materials Science and Engineering: A 759, 346-356 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.05.044
 10. Local composite reinforcements of TiC/FeMn type obtained in situ in steel castings, E. Olejnik, Ł. Szymański, T. Tokarski, B.  Opitek, P. Kurtyka, Archives of Civil and Mechanical Engineering 19, 997-1005, (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.acme.2019.05.004
 11. Temperature dependence of twinning stress in Ni49.5Mn38.4Sn12.2 single crystal, P. Czaja, R. Chulist, K. Nalepka, T. Tokarski, Y. I. Chumlyakov, W. Maziarz, Journal of Applied Physics 126, 145107 (2019), tekst: https://doi.org/10.1063/1.5097372
 12. The effect of reduced temperatures on microstructure development in tensile tested high-manganese steel, J. Kowalska, J. Ryś, G. Cios, W. Bednarczyk, Materials Science and Engineering: A 767, 138406 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.138406
 13. Considering influence of microstructure morphology of epoxy/glass composite on its behavior under deformation conditions—digital material representation case study, Madej L., Malinowski L., Perzynski K., Mojzeszko M., Wang J., Cios G., Czarnecki D., Bala P., Archives of Civil and Mechanical Engineering, 19 1304-1315 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.acme.2019.07.001
 14. Determination of room-temperature superplastic asymmetry and anisotropy of Zn-0.8Ag alloy processed by ECAP, W. Bednarczyk, M. Wątroba, J. Kawałko, P. Bała, Materials Science and Engineering A 759, 55–58 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.05.029
 15. The effect of strain path change on texture evolution and deformation behavior of Ti6Al4V subjected to accumulative angular drawing, J. Kawałko, K. Muszka, P. Graca, M. Kwiecień, M. Szymula, M. Marciszko, P.Bała, Ł. Madej, I. J. Beyerlein, Materials Science and Engineering: A 764, 138168 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.138168
 16. SHS reaction of Ti/Al multilayers and resistive heating used for joining of Ti-6Al-4V alloy, Ł. Maj, J. Morgiel, K. Mars, G. Cios, A. Tarasek, E. Godlewska, Materials Characterization 154, 31-39 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2019.05.040
 17. Effect of strain rate and crystalline inclusions on mechanical properties of bulk glassy and partially crystallized Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10Ti5 alloy, T. Kozieł, K. Pajor, G. Cios, P. Bała, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 29, 1036-1045 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/S1003-6326(19)65012-0
 18. Dissolution of Ag Precipitates in the Cu–8wt.%Ag Alloy Deformed by High Pressure Torsion, A. Korneva, B. Straumal, A. Kilmametov, R. Chulist, G. Cios, B. Baretzky, P. Zięba, Materials 12, 447 (2019), tekst: https://doi.org/10.3390/ma12030447
 19. Numerical modelling of a compression test based on the 3D digital material representation of pulsed laser deposition deposited TiN thin films, K. Perzynski, G. Cios G. Szwachta, D. Zych, M. Setty, P. Bała, L. Madej, Thin Solid Films, in press (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2019.01.012
 20. The Effect of Fe Addition on Fragmentation Phenomena, Macrostructure, Microstructure, and Hardness of TiC-Fe Local Reinforcements Fabricated In Situ in Steel Casting, E. Olejnik, T. Tokarski, G. Sikora, S. Sobula, W. Maziarz, Ł. Szymański, B. Grabowska, Metallurgical and Materials Transactions A 50, 975–986 (2019), tekst: https://doi.org/10.1007/s11661-018-4992-6
 21. Development of Auto Ejection Melt Spinning (AEMS) and its application in fabrication of cobalt-based ribbons, A. A. Shirzadi, T. Kozieł, G. Cios, P. Bała, Journal of Materials Processing Technology 264, 377-381 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2018.09.028
 22. Ternary LaNi4.75M0.25 hydrogen storage alloys: Surface segregation, hydrogen sorption and thermodynamic stability, Z. Łodziana, A. Dębski, G. Cios, A. Budziak, International Journal of Hydrogen Energy 44, 1760-1773 (2019), tekst: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.11.104
 23. A multiscale model of heating-remelting-cooling in the Gleeble 3800 thermo-mechanical simulator system / M. HOJNY, M. GŁOWACKI, P. BAŁA, W. BEDNARCZYK, W. Zalecki // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2019 vol. 64 iss. 1, s. 401–412. — Bibliogr. s. 412. — M. Głowacki – dod. afiliacja: The Jan Kochanowski University ; P. Bała – dod. afiliacja: ACMiN. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol1_2019/57.pdf
 24. Hypoeutectic $Fe-Cr-Ni-Mo-C$ alloys additionally strengthened by the Frank-Kasper phases – design by means of the CALPHAD approach / K. WIECZERZAK, P. BAŁA // Calphad : Computer Coupling and Phase Diagrams and Thermochemistry ; ISSN 0364-5916. — 2019 vol. 64, s. 248-257. — Bibliogr. s. 256-257, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-03. — K. Wieczerzak - dod. afiliacja: Laboratory for Mechanics of Materials and Nanostructures, Switzerland ; P. Bała - dod. afiliacja: ACMiN. — tekst: https://www-1sciencedirect-1com-1000027pp0136.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0364591618301883/pdfft?md5=ce288a41bcb7656bdf797bcfc861e46f&pid=1-s2.0-S0364591618301883-main.pdf
 25. Microstructural response on nickel addition in rapidly solidified $~ Fe-25Cr-xNi-5Mo-0.8C [x=0, 6, 11, 15, 21 wt. \%]$ hardfacing alloys / K. WIECZERZAK, K. PAJOR, K. GÓRECKI, R. Chulist, P. BAŁA // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2019 vol. 787, s. 186–195. — Bibliogr. s. 194–195, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-11. — K. Wieczerzak – dod. afiliacja: Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology. — P. Bała – dod. afiliacja: ACMiN AGH. — tekst: https://www-1sciencedirect-1com-1000027m100d3.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S092583881930550X/pdfft?md5=a9ee1781959c48f0f89668b16a541d5e&pid=1-s2.0-S092583881930550X-main.pdf

2018

 1. Ni-Cr-Ta-Al-C complex phase alloy – Design, microstructure and properties, Piotr Bala, Jerzy Morgiel, Grzegorz Cios, Krzysztof Wieczerzak, Tomasz Tokarski, Materials Science & Engineering A 711, 99–108 (2018), tekst: https://doi.org/10.1016/j.msea.2017.11.026
 2. Mapping of local lattice parameter ratios by projective Kikuchi pattern matching, A. Winkelmann, G. Nolze, G. Cios, T. Tokarski, Physical Review Materials 2, 123803 (2018), tekst: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.2.123803
 3. AA6013 aluminium alloy deformed by forward-backward rotating die (KoBo): Microstructure and mechanical properties control by changing the die oscillation frequency, P. Koprowski, M. Bieda, S. Boczkal, A. Jarzębska, P. Ostachowski, J. Kawałko, T. Czeppe, W. Maziarz, M. Łagoda, K. Sztwiertnia, Journal of Materials Processing Technology 253, 34–42 (2018), tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2017.10.043
 4. Achieving room temperature superplasticity in the Zn-0.5Cu alloy processed via equal channel angular pressing, W. Bednarczyk, J. Kawałko, M. Wątroba, P. Bała, Materials Science and Engineering A 723, 126–133 (2018), tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2018.03.052
 5. Effect of zirconium microaddition on the microstructure and mechanical properties of Zn-Zr alloys, M. Wątroba, W. Bednarczyk, J. Kawałko, P. Bała, Materials Characterization 142, 187–194 (2018), tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2018.05.055
 6. Microstructure of titanium on complex deformation paths: Comparison of ECAP, KOBO and HE techniques, J. Kawałko, M. Wroński, M. Bieda, K. Sztwiertnia, K. Wierzbanowski, D. Wojtas, M. Łagoda, P. Ostachowski, W. Pachla, M. Kulczyk, Materials Characterization 141, 19–31 (2018), tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2018.04.037
 7. Microstructure, Hardness and Wear Resistance of Local TiC-ZrO2/FeCr Reinforcement Fabricated in Situ in Steel Castings, S. Sobula, E. Olejnik, P. Kurtyka, Ł. Szymański, T. Tokarski, Archives of Metallurgy and Materials 63 (1) , 119-124 (2018), tekst: https://doi.org/10.24425/118917
 8. Study of Investment Casting Technology from Bronze Age. Casting Workshop in Grzybiany (Southwest Poland), A. Garbacz-Klempka, J.S. Suchy, Z. Kwak, T. Tokarski, R. Klempka, T. Stolarczyk, Archives of Metallurgy and Materials 63 (2), 615-624 (2018), tekst: https://doi.org/10.24425/122385
 9. TiC – based local composite reinforcement obtained in situ in ductile iron based castings with use of rode preform, E. Olejnik, Ł. Szymański, T. Tokarski, M. Tumidajewicz, Materials Letters 222, 192–195 (2018), tekst: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2018.03.159
 10. Thermal range of cementite occurrence in hypereutectoid alloys with controlled C, Cr and Mn content, Ł. Frocisz, J. Krawczyk, T. Kozieł, K. Górecki, T. Tokarski, M. Kopyściański, P. Matusiewicz, Inżynieria Materiałowa 39 (1), 29–33 (2018), tekst: https://doi.org/10.15199/28.2018.1.5
 11. Superelastic behavior of a metamagnetic Ni−Mn−Sn single crystal, P. Czaja, R. Chulist, T. Tokarski, T. Czeppe, Y. I. Chumlyakov, E. Cesari, Journal of Materials Science 53 (14), 10383–10395 (2018), tekst: https://doi.org/10.1007/s10853-018-2289-1
 12. Reactive casting coatings for obtaining in situ composite layers based on Fe alloys, Ł. Szymański, E. Olejnik, T. Tokarski, P. Kurtyka, D. Drożyński, S. Żymanowska-Kumon, Surface and Coatings Technology 350, 346–358 (2018), tekst: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.06.085
 13. Novel and effective synthesis protocol of AgNPs functionalized using L-cysteine as a potential drug carrier, M. Wojnicki, M. Luty-Błocho, M. Kotańska, M. Wytrwał, T. Tokarski, A. Krupa, M. Kołaczkowski, A. Bucki, M. Kobielusz, Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology 391 (2), 123–130 (2018), tekst: https://doi.org/10.1007/s00210-017-1440-x
 14. Electrochemical deposition and characterization of AgPd alloy layers, N. R. Elezović, P. Żabiński, M. N. Krstajić-Pajić, T. Tokarski, B. M. Jović, V. D. Jović, Journal of the Serbian Chemical Society 83 (5), 593–609 (2018), tekst: https://doi.org/10.2298/JSC171103011E
 15. Effect of high strain rate beta processing on microstructure and mechanical properties of near-β titanium alloy Ti-10V-2Fe-3Al, P. Skubisz, Ł. Lisiecki, M. Paćko, T. Skowronek, P. Micek, T. Tokarski, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part L, Journal of Materials: Design and Applications, 232 (3), 181–190 (2018), tekst: https://doi.org/10.1177/1464420715619447
 16. Glass forming ability of the Zr50Cu40Al10 alloy with two oxygen levels, Krzysztof Pajor, Tomasz Kozieł, Grzegorz Cios, Piotr Błyskun, Piotr Bała, Anna Zielińska-Lipiec, Journal of Non-Crystalline Solids 496, 42 (2018), tekst: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2018.05.034
 17. Deposition of Pd nanoparticles on the walls of cathodically hydrogenated TiO2 nanotube arrays via galvanic displacement: A novel route to produce exceptionally active and durable composite electrocatalysts for cost-effective hydrogen evolution, Uroš Lačnjevac, Rastko Vasilić, Tomasz Tokarski, Grzegorz Cios, Piotr Żabiński, Nevenka Elezović, Nedeljko Krstajić, Nano Energy  47, 527-538 (2018), tekst: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.03.040
 18. Microstructure, Texture and Mechanical Properties of Titanium Grade 2 Processed by ECAP (Route C), M. Wroński, K. Wierzbanowski, D. Wojtas, E. Szyfner, R. Z. Valiev, J. Kawałko, K. Berent, K. Sztwiertnia, Metals and Materials International 24, 802 (2018), tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s12540-018-0096-5
 19. Palladium(II) Chloride Complex Ion Recovery from Aqueous Solutions Using Adsorption on Activated Carbon, Marek Wojnicki, Robert P. Socha, Zbigniew Pędzich, Krzysztof Mech, Tomasz Tokarski, and Krzysztof Fitzner, J. Chem. Eng. Data 63 (3), 702–711 (2018), tekst:https://doi.org/10.1021/acs.jced.7b00885
 20. Strain-induced martensite reversion in 18Cr–8Ni steel – transmission Kikuchi diffraction study, G. Cios, T. Tokarski, P. Bała, Materials Science and Technology 34, 580–583 (2018), tekst: https://doi.org/10.1080/02670836.2017.1376456
 21. The influence of austenitization temperature on phase transformations of supercooled austenite in low-alloy steels with high resistance to abrasion wear / Beata Białobrzeska, Rafał DZIURKA, Andrzej Żak, Piotr BAŁA // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2018 vol. 18 iss. 2, s. 413–429. — Bibliogr. s. 428–429, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-02. — tekst: https://goo.gl/S61qYL