Lp. Nazwa grantu Kierownik projektu Instytucja przyznająca Nazwa projektu Czas trwania projektu
1. Horyzont 2020 RECORD-IT prof. dr hab. Konrad Szaciłowski Komisja Europejska Reservoir Computing with Real-time Data for future IT 01.09.2015-31.08.2018
2. TANGO prof. dr hab. Konrad Szaciłowski NCBiR/NCN Nauka na pograniczu Sztuki – synteza nowych materiałów na potrzeby malarstwa oraz konserwacji zabytków 23.06.2015-31.12.2018
3. LIDER dr inż. Marta Gajewska NCBiR Nowa technologia wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych o podwyższonej odporności na zużycie w odlewach na bazie żelaza 01.02.2016-31.01.2019
4. LIDER Kierownik dr inż. Witold Skowroński (WIEiT AGH)/ koordynator ACMiN dr inż. Antoni Żywczak NCBiR Mikrofalowe nanourządzenia elektroniki spinowej 01.03.2016-28.02.2019
5. LIDER Kierownik dr inż. Artur Rydosz (WIEiT AGH)/ koordynator ACMiN dr inż. Kamila Kollbek NCBiR Nanostruktury sensorowe do zastosowań w przenośnych analizatorach oddechu 01.03.2016-28.02.2019
6. SONATA BIS 4 dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH NCN Sprzężenia i anizotropia magnetyczna wieloskładnikowych nanokompozytów i ferrofluidów badane technikami wysokorozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej 27.05.2015-26.05.2020
7. OPUS 7 Kierownik dr hab. Marcin Molenda (UJ)/ koordynator ACMiN dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH NCN Badania i charakterystyka procesów fizykochemicznych w katodzie C/LiMnSiO4 pracującej w ogniwie Li-ion 26.02.2015-25.02.2018
8. SONATA 8 dr Dorota Lachowcz NCN Nanoagregaty polikation-polianion jako nowy typ nośników leków - charakterystyka fizykochemiczna i biologiczna 04.09.2015-03.09.2018
9. SONATA 8 dr inż. Katarzyna Berent NCN Określenie wpływu rozdrobnienia mikrostruktury i porowatości na kształtowanie właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych CaO-Al2O3 07.09.2015-06.09.2018
10. SONATA 8 dr inż. Marianna Marciszko NCN Badanie własności materiałów polikrystalicznych z użyciem metody MGIXD 21.07.2015-20.01.2019
11. PRELUDIUM 5 dr inż. Mateusz Marzec NCN Modyfikacja poziomów energetycznych złącz polimer/metal 18.03.2014-17.03.2017
12. IUVENTUS PLUS dr inż. Krzysztof Mech MNiSW Analiza kinetyki i mechanizmu elektrochemicznej syntezy nanokrystalicznych stopów Ni-Pd o wysokiej aktywności katalitycznej dla HER 10.07.2013-09.07.2015
13. INTER mgr inż. Kacper Pilarczyk FNP Sztuczny neuron – od półprzewodnikowych materiałów hybrydowych do mózgu w probówce 29.12.2014-31.07.2016
14. IUVENTUS PLUS dr inż. Katarzyna Hnida MNiSW Organiczno-nieorganiczne nanostrukturalne materiały kompozytowe do zastosowań termoelektrycznych 17.03.2015-16.03.2017
15. ETIUDA 2 dr inż. Krzysztof Mech NCN Analiza kinetyki i mechanizmu elektrochemicznego współosadzania kobaltu z palladem 01.10.2014-30.09.2015
16. SONATA 9 Kierownik dr inż. Konrad Perzyński (WIMiIP AGH)/ koordynator ACMiN mg inż. Grzegorz Cios NCN Opracowanie wielkoskalowego modelu numerycznego do analizy wytrzymałości nanowarstw napylanych metodą PLD w procesie nanoindentacji 01.02.2016 - 31.01.2019
17. OPUS 9 dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH NCN Magnetotransport w monokrystalicznych nanostrukturach kanonicznych izolatorów topologicznych 04.02.2016 - 03.02.2019
18. SONATA 9 dr inż. Katarzyna Hnida NCN Nanostrukturalne materiały funkcjonalne - synteza, właściwości fizykochemiczne, zastosowania 19.04.2016 - 18.04.2019
19. SONATA 9 dr inż. Aleksandra Szkudlarek NCN Nowe nanokompozytowe materiały funkcjonalne na bazie hematytu otrzymywane techniką reaktywnego rozpylania magnetronowego 12.02.2016 - 11.02.2019
20. SONATA 9 dr inż. Marta Gajewska NCN Wpływ zogniskowanej wiązki jonów na (focused ion beam - FIB) na stabilność mikrostruktury wybranych stopów 30.09.2016-29.09.2019
21. OPUS 9 Kierownik prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (UJ)/ koordynator ACMiN dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH NCN Skoniugowane nanoszczotki polimerowe - struktura molekularna a właściwości optyczne i elektryczne 12.04.2016 - 11.04.2019
22. OPUS 9 prof. dr hab. Konrad Szaciłowski NCN Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu 13.04.2016 - 12.04.2019
23. MAESTRO 7 prof. dr hab. Konrad Szaciłowski NCN Nanostruturalne układy neuromimetyczne 1.04.2016-31.03.2021
24. IUVENTUS PLUS V dr inż. Krzysztof Mech MNiSW Magnetoelektrochemiczna synteza kompozytu Ni-TiO2 19.10.2016-18.10.2018
25. PRELUDIUM 10 mgr Ewelina Wlaźlak NCN Hybrydowe materiały półprzewodnikowe na bazie związków koordynacyjnych zawierających jod 16.08.2016-15.08.2018
26. OPUS 9 Kierownik dr hab. inż. Jakub Cieślak (WFiIS AGH)/ koordynator ACMiN dr inż. Katarzyna Berent NCN Teoretyczne i doświadczalne badanie wpływu energii formowania i temperatury na skład fazowy i własności stopów wysokiej entropii otrzymanych nowatorską metodą. 16.03.2016-15.03.2019
27. OPUS 10 Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Muszka (WIMiIP AGH)/ koordynator ACMiN dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH NCN Opracowanie metodologii wyznaczania nieciągłości opisu reologicznego w warunkach przyśpieszonego zdrowienia mikrostruktury zaawansowanych stopów tytanu wykorzystywanych w przemyśle lotniczym 30.09.2016-29.09.2019
28. SONATA 10 Kierownik dr inż. Grzegorz Brus (WEiP AGH)/koordynator ACMiN dr inż. Katarzyna Berent NCN Trójwymiarowa analiza lokalnych zmian mikrostruktury w stosie ogniw paliwowych typu SOFC 05.07.2016-29.09.2019
29. PO IR Kierownik dr inż. Wojciech Maziarz (WIEiT AGH)/ koordynator ACMiN dr inż. Tomasz Tokarski NCBR Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/stopy Fe 01.12.2015-30.11.2018
30. Premia na Horyzoncie prof. dr hab. Konrad Szaciłowski MNiSW Premia na Horyzoncie (do projektu Record-IT Horyzont 2020) 04.11.2016-2018/2019
31. PRELUDIUM 11 mgr inż. Kacper Pilarczyk NCN Materiały hybrydowe-na pograniczu urządzeń neuromorficznych oraz układów logiki rozmytej 20.01.2017-19.01.2018
32. SONATA 11 dr inż. Michał Zegrodnik NCN Niekonwencjonalne fazy zaindukowane korelacjami elektronowymi w realistycznym modelu wielopasmowym nadprzewodników wysokotemperaturowych na bazie miedzi 18.01.2017-17.01.2020
33. SONATA 11 dr Magdalena Wytrwał-Sarna NCN Podłoża polimerowe funkcjonalizowane immobilizowanymi czynnikami wzrostu, do ukierunkowanego różnicowania komórek macierzystych 24.03.2017-23.03.2020
34. OPUS 11 Kierownik dr hab. inż. Jarosław Mizera (PW)/koordynator ACMiN dr inż. Tomasz Tokarski NCN Wpływ orientacji monokryształów o różnej energii błędu ułożenia na kształtowanie się tekstury odkształcenia podczas ciągnienia 21.04.2017-20.04.2020
35. SONATA 11 dr inż. Kamila Kollbek NCN Magnetyczno-plasmoniczne i rezonansowe oddziaływanie światła z dynamiczną magnetyzacją samoorganizujących nanocząstek metali i tlenków magnetycznych 08.03.2017-07.03.2019
36. SONATA 6 dr Agnieszka Podborska NCN Nowe materiały hybrydowe oparte o półprzewodniki szerokopasmowe domieszkowane nanostrukturami węglowymi 17.07.2014-16.07.2018
37. SONATA 12 dr inż. Angelika Kmita NCN Badanie procesu termicznej dekompozycji nanocząstek ferrytu cynku o zmodyfikowanej strukturze 11.07.2017-10.07-2020
38. SONATA 12 dr inż. Michał Nowak NCN Własności transportowe złącz Josephsona i interferometrów kwantowych zdefiniowanych w hybrydowych nanostrukturach półprzewodnik-nadprzewodnik 17.07.2017-16.07.2020
39. PRELUDIUM 12 mgr inż. Grzegorz Cios NCN Przemiana odwrotna martenzytu indukowanego odkształceniem plastycznym w stalach austenitycznych - badania mechanizmu przemiany 17.07.2017-16.07.2019
40. PRELUDIUM 12 mgr inż. Grzegorz Szwachta NCN Charakterystyka heterostruktury MgO/TiN osadzanej metodą PLD na miedzi o teksturze sześciennej 04.10.2017-03.10.2018
41. HOMING 3 dr inż. Michał Nowak FNP Transport elektronowy w pół- i nadprzewodnikowych nanourządzeniach zdefiniowanych w jednowarstwowych dichalkogenkach metali przejściowych 01.01.2018-31.12.2019
42.  SPIRE-10-2017 prof. dr hab. inż. Konrad Szaciłowski Komisja Europejska CO2EXIDE: CO2-based Electrosynthesis of Ethylene Oxide  
43.  LIDER VIII dr inż. Krzysztof Mech NCBiR Sonoelektrochemiczna synteza kompozytowych powłok antykorozyjnych Zn-SiC  
44.  Horyzont 2020 prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Komisja Europejska Dynamic virtualisation: modelling performance of engineering structures  
45.  SONATA 13 dr inż. Krzysztof Mech  NCN Elektrochemiczna synteza hybrydowych materiałów kompozytowych Cu-Cu2O-(rGO, CNT/CNF) do selektywnej fotoelektrochemicznej redukcji CO2 do etylenu