Magnetometr wibracyjny z przystawką do pomiaru magnetooporu

Magnetometr wibracyjny, typ 7407 firmy LakeShore, pozwala na pomiar namagnesowania w funkcji temperatury (w zakresie od temperatury ciekłego helu do 1000 ºC), w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego (do 25000 Gs w temperaturze pokojowej i 16700 Gs w szerokim zakresie temperatur), a także w funkcji orientacji próbki względem kierunku pola (pełny obrót próbki w kierunku azymutalnym). Działa w oparciu o metodę wibrującej próbki i kwadraturową detekcję zmiany indukowanego przez nią strumienia pola magnetycznego. Umożliwia badanie próbek litych, monokryształów, cienkich warstw, proszków, cieczy i roztworów. W temperaturze pokojowej możliwy jest pomiar próbek o rozmiarach liniowych przekraczających 10 mm i masie 10 g. Pomiary temperaturowe możliwe są dla próbek o wymiarach liniowych nie większych niż 5 mm. Pomiar cieczy i roztworów wodnych nanocząstek możliwy jest w zakresie temperatur od 77 K do 450 K.

Układ umożliwia również pomiar przewodności elektrycznej próbek litych i cienkich warstw w funkcji temperatury i zewnętrznego pola magnetycznego. Działa w oparciu o stało-prądową metodę czteropunktową.

PODSTAWOWE PARAMETRY PRACY
MAGNETOMETRIA PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE
Zakres temperatury od 4.2 K do 1273 K Zakres temperatury od 20 K do 673 K
Pole magnetyczne do 25 kGs Regulacja prądu w zakresie 1 µA ÷ 1 A
Zakres pomiarowy: 10-7 ÷ 103 emu Dokładność źródła prądowego: 0.3%
Stałe czasowe: 0.1; 0.3; 1; 3; 10 s Regulacja napięcia w zakresie 200 mV ÷ 200 V
Masa próbki: 0 ÷ 10 g Dokładność źródła napięcia: 0.02%

Możliwości pomiarowe VSM

Osoby kontaktowe:

dr hab. inż. Marcin Sikora