Obszary badawcze

Głównymi kierunkami działalności naukowo-badawczej ACMiN są nowoczesna inżynieria materiałowa, fizyka i chemia materiałów oraz nanotechnologia.

Działalność naukowa naszego Centrum związana jest z wytwarzaniem materiałów funkcjonalnych o wymiarach nanometrycznych oraz charakteryzowaniem ich własności fizyko-chemicznych. Poszukujemy materiałów, których własności funkcjonalne można sterować poprzez ograniczanie ich rozmiarów i/lub wymiarowości. Badamy kinetykę procesów elektrochemicznych i fotoelektrochemicznych, mechanizmy rekombinacji nośników ładunku powstających w wyniku absorpcji światła w półprzewodnikach, samoorganizację nanocząstek, magnetyzm w układach o obniżonej symetrii, zjawiska spintroniczne i efekty powierzchniowe.

Przedmiotem naszych badań są również zjawiska samoorganizacji zachodzące w cienkowarstwowych układach związków organicznych pochodzenia syntetycznego i biologicznego, w tym zjawiska samoorganizacji układów wieloskładnikowych. Prowadzimy syntezy nowych układów polimerowych jako nośników substancji biologicznie aktywnych, a także materiałów hybrydowych do zastosowań w medycynie i ochronie środowiska.

W zakresie inżynierii materiałowej badamy przede wszystkim mechanizmy deformacji plastycznej i umocnienia w materiałach metalicznych, własności metali i stopów po dużych odkształceniach plastycznych, wpływ temperatury na własności mechaniczne i parametry strukturalne, właściwości materiałów warstwowych i powłok, czy też absorpcję gazów w metalach i stopach. Przedmiotem naszych zainteresowań są też materiały metaliczne przeznaczone do zastosowań w urządzeniach pracujących w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych, zwłaszcza te przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze i trudnościeralne. Badamy i projektujemy nowe materiały międzymetaliczne, stopy z pamięcią kształtu, stopy lekkie o dużej wytrzymałości, a także szkła metaliczne.

W zakresie materiałów ceramicznych przedmiotem badań prowadzonych w ACMiN jest m.in. synteza nanokompozytów ceramicznych, wytwarzanie nanozawiesin i badanie ich właściwości reologicznych, wytwarzanie bioaktywnych materiałów oraz ich formowanie, synteza podłoży polimerowo-ceramicznych dla inżynierii tkankowej.

Badania teoretyczne prowadzone w ACMiN dotyczą takich zagadnień jak: natura stanów elektronowych i przewodnictwo w nanoukładach kwantowych, takich jak kropki kwantowe, czy nanostruktury z grafenem. Zajmujemy się również teorią nadprzewodników wysokotemperaturowych i innych układów z silnie skorelowanymi elektronami.

Centrum prowadzi program badań stosowanych w zakresie urządzeń optoelektronicznych, sensorów do szybkiej analizy biochemicznej, technologii wytwarzania nowych nanostruktur tlenków metali dla fotokatalizy, katalizy bifunkcjonalnej i sensorów gazu, komórek pamięci, nanostruktur logiki spinowej, mikro i nanoczujników magnetycznych, a także nanostruktur multiferroicznych.