Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Start-up – Przemysł

Wraz z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji zapraszamy do udziału w konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Start-up – Przemysł”, która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2018 r. w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

Konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji skierowana jest do młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz kół naukowych. Uczestnicy będą mogli zaprezentować własne innowacyjne rozwiązania o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży.

Rozwój i wdrażanie innowacji jest obecnie przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno na forum Unii Europejskiej (utworzono Europejską Radę ds. Innowacji), jak i w Polsce (powołano Radę ds. Innowacyjności, której celem jest m.in. skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, wybrano krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje). W wielu dokumentach podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych w znacznym stopniu tworzonych przez młodych pracowników nauki i studentów.

Organizatorzy wydarzenia mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI oraz przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

Obszary tematyczne konferencji: 

  • nowe technologie informatyczne (ICT),
  • energetyka,
  • mechanika, mechatronika i nanotechnologie,
  • gospodarka surowcami mineralnymi,
  • ochrona środowiska,
  • ekonomia i zarządzanie,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program (plik pdf)

Więcej informacji można zobaczyć tutaj.