Superconductivity in single crystalline ThBe13 and LuBe13

K.Uhlířová, N. Miura, V. Tkáč, J. Prokleška, M. Chrobak, Z. Tarnawski, H. Hidaka, T. Yanagisawa, V. Sechovský, H. Amitsuka

Physica B: Condensed Matter 536, 516-518 (2018)

tekst: https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.10.129