Komora preparacyjna

STM 2

Rozszerzenie systemu próżniowego mikroskopu STM stanowi komora preparatyki próbek w standardzie UHV, w której możliwe jest:

 1. Uzyskanie czystej atomowo powierzchni
 2. Atomowo czysta powierzchnia próbki może być otrzymana poprzez:

  • łupanie w ultrawysokiej próżni (10-11 mbar) próbki w różnych temperaturach
  • wygrzewanie do temperatury 1200 oC
  • oczyszczanie jonami Ar+

  PARAMETRY DZIAŁA JONOWEGO

  Zakres energii 0.12 – 5 keV
  Maksymalna gęstość prądu ok. 10 μA/cm2
 3. Wytwarzanie próbek
 4. Wytwarzanie nowych próbek odbywa się poprzez napylanie pojedynczych warstw atomowych (lub układów wielowarstwowych) wybranych materiałów na wcześniej przygotowanym podłożu. Cienkie warstwy są osadzane z wiązek molekularnych, których źródłem są komórki efuzyjne. Ilość naniesionego materiału jest precyzyjnie kontrolowana za pomocą mikrowagi kwarcowej (QCM). Przykładowe materiały, które można nanosić w naszym laboratorium to złoto, mangan, żelazo, ołów, kobalt. 

  DOSTĘPNE ŹRÓDŁA EMISJI PAR

    Home-made PREVAC EBV 40A1
  Rodzaj źródła rezystywne elektronowe
  Liczba komórek efuzyjnych 3 1
  Sposób rozgrzewania materiału tygiel pręt/tygiel
  Rodzaj przesłony manualna manualna

   

 5. Charakteryzacja powierzchni

Powierzchnia może być charakteryzowana techniką dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów (LEED) oraz spektroskopii elektronów Auger’a (AES). Przygotowana i scharakteryzowana próbka może zostać przetransportowana in-situ do komory mikroskopu w celu przeprowadzenia pomiarów STM/STS.

 • LEED/AES – spektrometr OMICRON SPECTRALEED z polem hamującym (RFA)

Spektrometr pozwala na prowadzenie zarówno pomiarów dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów (LEED) jak i spektroskopii elektronów Auger’a (AES). Tryb LEED stosowany jest  do analizy struktury krystalicznej powierzchni. Badana powierzchnia bombardowana jest skolimowaną wiązką elektronów o energii najczęściej z przedziału 20 – 300 eV. Na ekranie fluorescencyjnym obserwowany jest obraz dyfrakcyjny. W trybie AES dokonywana jest analiza składu chemicznego powierzchni poprzez pomiar widma energii elektronów Auger’a. 

PARAMETRY PRACY SPEKTROMETRU

 Tryb pracy LEED AES
Prąd emisji  0 – 50 μA 0 – 50 μA
Energia wiązki 0 – 1000 eV 0 – 3.5 keV

STM 2

Osoba kontaktowa: dr Michał Jurczyszyn, tel. +48 12 617 25 44