Wyjazdowe Sympozjum Naukowe ACMiN online

  • by

W dniach od 6 do 8 października 2021 w Jaworkach k/Szczawnicy odbywa się pierwsze Wyjazdowe Sympozjum Naukowe (First Off-site Scientific Symposium) Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

Osoby zainteresowane wysłuchaniem prezentowanych na Sympozjum referatów mogą to uczynić za pośrednictwem platformy TEAMS pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY0NmQwYmYtMzMwZC00ZmVjLThjNTktODIyOTJiNzg0MzI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22e08e9700-22c1-4891-a381-eb8ee26884d0%22%7d

Program naukowy seminarium dostępny jest tutaj.