Wizja i misja

GrupowedoWizjaiMisja

Podstawowym celem Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie nowoczesnej inżynierii, fizyki i chemii materiałów, nanodiagnostyki materiałowej i nanotechnologii.

Do zadań ACMiN należy:

  • utrzymywanie i rozwijanie nowoczesnej infrastruktury badawczej, w szczególności związanej z nanodiagnostyką i nanotechnologiami oraz udostępnianie jej pracownikom Uczelni i innych instytucji badawczych,
  • tworzenie warunków do korzystania z infrastruktury ACMiN przez doktorantów Wydziałów AGH i innych krakowskich Uczelni oraz instytucji naukowych; dla realizacji tego celu ACMiN może współuczestniczyć w interdyscyplinarnych studiach doktoranckich,
    prowadzenie badań naukowych nad materiałami, nanomateriałami, technologiami materiałowymi i nanotechnologiami, w szczególności dla ich zastosowań w skali laboratoryjnej i przemysłowej,
  • prowadzenie działalności proinnowacyjnej w obszarze zaawansowanych technologii materiałowych i nanotechnologii,
  • poszerzanie oferty badawczo-wdrożeniowej AGH w zakresie technologii i nanotechnologii materiałowych.

ACMiN współpracuje z Wydziałami AGH, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, innymi krakowskimi Uczelniami i innymi podmiotami zewnętrznymi. W ACMiN realizowane są w szczególności:

  • własne projekty badawcze (instytucjonalne ACMiN i imienne pracowników ACMiN),
  • projekty badawcze wspólne z Wydziałami AGH (głównie wspólne projekty imienne pracowników Wydziałów AGH i ACMiN),
  • projekty badawcze wspólne z innymi Uczelniami i innymi jednostkami naukowo-badawczymi (w szczególności wspólne projekty imienne pracowników innych Uczelni, Wydziałów AGH i ACMiN),
  • projekty badawczo-wdrożeniowe wspólne z przedsiębiorstwami, przede wszystkim z regionu Małopolski.

ACMiN to centrum naukowe działające na podstawie art. 5 ust. 5 Statutu AGH, które posiada status podstawowej jednostki organizacyjnej AGH innej niż wydziały.