Projekty badawcze

Lp. Nazwa grantu Kierownik projektu Instytucja przyznająca Nazwa projektu Czas trwania projektu
1. Horyzont 2020 RECORD-IT prof. dr hab. Konrad Szaciłowski Komisja Europejska Reservoir Computing with Real-time Data for future IT 01.09.2015-31.08.2018
2. TANGO prof. dr hab. Konrad Szaciłowski NCBiR/NCN Nauka na pograniczu Sztuki – synteza nowych materiałów na potrzeby malarstwa oraz konserwacji zabytków 23.06.2015-31.12.2018
3. LIDER dr inż. Marta Gajewska NCBiR Nowa technologia wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych o podwyższonej odporności na zużycie w odlewach na bazie żelaza 01.02.2016-31.01.2019
4. LIDER Kierownik dr inż. Witold Skowroński (WIEiT AGH)/ koordynator ACMiN dr inż. Antoni Żywczak NCBiR Mikrofalowe nanourządzenia elektroniki spinowej 01.03.2016-28.02.2019
5. LIDER Kierownik dr inż. Artur Rydosz (WIEiT AGH)/ koordynator ACMiN dr inż. Kamila Kollbek NCBiR Nanostruktury sensorowe do zastosowań w przenośnych analizatorach oddechu 01.03.2016-28.02.2019
6. SONATA BIS 4 dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH NCN Sprzężenia i anizotropia magnetyczna wieloskładnikowych nanokompozytów i ferrofluidów badane technikami wysokorozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej 27.05.2015-26.05.2020
7. OPUS 7 Kierownik dr hab. Marcin Molenda (UJ)/ koordynator ACMiN dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH NCN Badania i charakterystyka procesów fizykochemicznych w katodzie C/LiMnSiO4 pracującej w ogniwie Li-ion 26.02.2015-25.02.2018
8. SONATA 8 dr Dorota Lachowcz NCN Nanoagregaty polikation-polianion jako nowy typ nośników leków – charakterystyka fizykochemiczna i biologiczna 04.09.2015-03.09.2018
9. SONATA 8 dr inż. Katarzyna Berent NCN Określenie wpływu rozdrobnienia mikrostruktury i porowatości na kształtowanie właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych CaO-Al2O3 07.09.2015-06.09.2018
10. SONATA 8 dr inż. Marianna Marciszko NCN Badanie własności materiałów polikrystalicznych z użyciem metody MGIXD 21.07.2015-20.01.2019
11. PRELUDIUM 5 dr inż. Mateusz Marzec NCN Modyfikacja poziomów energetycznych złącz polimer/metal 18.03.2014-17.03.2017
12. IUVENTUS PLUS dr inż. Krzysztof Mech MNiSW Analiza kinetyki i mechanizmu elektrochemicznej syntezy nanokrystalicznych stopów Ni-Pd o wysokiej aktywności katalitycznej dla HER 10.07.2013-09.07.2015
13. INTER mgr inż. Kacper Pilarczyk FNP Sztuczny neuron – od półprzewodnikowych materiałów hybrydowych do mózgu w probówce 29.12.2014-31.07.2016
14. IUVENTUS PLUS dr inż. Katarzyna Hnida MNiSW Organiczno-nieorganiczne nanostrukturalne materiały kompozytowe do zastosowań termoelektrycznych 17.03.2015-16.03.2017
15. ETIUDA 2 dr inż. Krzysztof Mech NCN Analiza kinetyki i mechanizmu elektrochemicznego współosadzania kobaltu z palladem 01.10.2014-30.09.2015
16. SONATA 9 Kierownik dr inż. Konrad Perzyński (WIMiIP AGH)/ koordynator ACMiN mg inż. Grzegorz Cios NCN Opracowanie wielkoskalowego modelu numerycznego do analizy wytrzymałości nanowarstw napylanych metodą PLD w procesie nanoindentacji 01.02.2016-31.01.2019
17. OPUS 9 dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH NCN Magnetotransport w monokrystalicznych nanostrukturach kanonicznych izolatorów topologicznych 04.02.2016-03.02.2019
18. SONATA 9 dr inż. Katarzyna Hnida NCN Nanostrukturalne materiały funkcjonalne – synteza, właściwości fizykochemiczne, zastosowania 19.04.2016-18.04.2019
19. SONATA 9 dr inż. Aleksandra Szkudlarek NCN Nowe nanokompozytowe materiały funkcjonalne na bazie hematytu otrzymywane techniką reaktywnego rozpylania magnetronowego 12.02.2016-11.02.2019
20. SONATA 9 dr inż. Marta Gajewska NCN Wpływ zogniskowanej wiązki jonów na (focused ion beam – FIB) na stabilność mikrostruktury wybranych stopów 30.09.2016-29.09.2020
21. OPUS 9 Kierownik prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (UJ)/ koordynator ACMiN prof. dr hab. inż. Andrzej Bernasik NCN Skoniugowane nanoszczotki polimerowe – struktura molekularna a właściwości optyczne i elektryczne 12.04.2016-11.04.2019
22. OPUS 9 prof. dr hab. Konrad Szaciłowski NCN Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu 13.04.2016-12.04.2019
23. MAESTRO 7 prof. dr hab. Konrad Szaciłowski NCN Nanostruturalne układy neuromimetyczne 1.04.2016-31.03.2021
24. IUVENTUS PLUS V dr inż. Krzysztof Mech MNiSW Magnetoelektrochemiczna synteza kompozytu Ni-TiO2 19.10.2016-18.10.2018
25. PRELUDIUM 10 mgr Ewelina Wlaźlak NCN Hybrydowe materiały półprzewodnikowe na bazie związków koordynacyjnych zawierających jod 16.08.2016-15.08.2018
26. OPUS 9 Kierownik dr hab. inż. Jakub Cieślak (WFiIS AGH)/ koordynator ACMiN dr inż. Katarzyna Berent NCN Teoretyczne i doświadczalne badanie wpływu energii formowania i temperatury na skład fazowy i własności stopów wysokiej entropii otrzymanych nowatorską metodą. 16.03.2016-05.03.2020
27. OPUS 10 Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Muszka (WIMiIP AGH)/ koordynator ACMiN dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH NCN Opracowanie metodologii wyznaczania nieciągłości opisu reologicznego w warunkach przyśpieszonego zdrowienia mikrostruktury zaawansowanych stopów tytanu wykorzystywanych w przemyśle lotniczym 30.09.2016-28.02.2020
28. SONATA 10 Kierownik dr inż. Grzegorz Brus (WEiP AGH)/koordynator ACMiN dr inż. Katarzyna Berent NCN Trójwymiarowa analiza lokalnych zmian mikrostruktury w stosie ogniw paliwowych typu SOFC 05.07.2016-04.01.2020
29. PO IR Kierownik dr inż. Wojciech Maziarz (WIEiT AGH)/ koordynator ACMiN dr inż. Tomasz Tokarski NCBR Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/stopy Fe 01.12.2015-30.11.2018
30. Premia na Horyzoncie prof. dr hab. Konrad Szaciłowski MNiSW Premia na Horyzoncie (do projektu Record-IT Horyzont 2020) 04.11.2016-2018/2019
31. PRELUDIUM 11 mgr inż. Kacper Pilarczyk NCN Materiały hybrydowe-na pograniczu urządzeń neuromorficznych oraz układów logiki rozmytej 20.01.2017-19.01.2018
32. SONATA 11 dr inż. Michał Zegrodnik NCN Niekonwencjonalne fazy zaindukowane korelacjami elektronowymi w realistycznym modelu wielopasmowym nadprzewodników wysokotemperaturowych na bazie miedzi 18.01.2017-17.01.2020
33. SONATA 11 dr Magdalena Wytrwał-Sarna NCN Podłoża polimerowe funkcjonalizowane immobilizowanymi czynnikami wzrostu, do ukierunkowanego różnicowania komórek macierzystych 24.03.2017-23.03.2020
34. OPUS 11 Kierownik dr hab. inż. Jarosław Mizera (PW)/koordynator ACMiN dr inż. Tomasz Tokarski NCN Wpływ orientacji monokryształów o różnej energii błędu ułożenia na kształtowanie się tekstury odkształcenia podczas ciągnienia 21.04.2017-20.04.2020
35. SONATA 11 dr inż. Kamila Kollbek NCN Magnetyczno-plasmoniczne i rezonansowe oddziaływanie światła z dynamiczną magnetyzacją samoorganizujących nanocząstek metali i tlenków magnetycznych 08.03.2017-07.03.2020
36. SONATA 6 dr Agnieszka Podborska NCN Nowe materiały hybrydowe oparte o półprzewodniki szerokopasmowe domieszkowane nanostrukturami węglowymi 17.07.2014-16.07.2018
37. SONATA 12 dr inż. Angelika Kmita NCN Badanie procesu termicznej dekompozycji nanocząstek ferrytu cynku o zmodyfikowanej strukturze 11.07.2017-10.07-2020
38. SONATA 12 dr inż. Michał Nowak NCN Własności transportowe złącz Josephsona i interferometrów kwantowych zdefiniowanych w hybrydowych nanostrukturach półprzewodnik-nadprzewodnik 17.07.2017-16.07.2020
39. PRELUDIUM 12 mgr inż. Grzegorz Cios NCN Przemiana odwrotna martenzytu indukowanego odkształceniem plastycznym w stalach austenitycznych – badania mechanizmu przemiany 17.07.2017-16.07.2019
40. PRELUDIUM 12 mgr inż. Grzegorz Szwachta NCN Charakterystyka heterostruktury MgO/TiN osadzanej metodą PLD na miedzi o teksturze sześciennej 04.10.2017-03.10.2018
41. HOMING 3 dr inż. Michał Nowak FNP Transport elektronowy w pół- i nadprzewodnikowych nanourządzeniach zdefiniowanych w jednowarstwowych dichalkogenkach metali przejściowych 01.01.2018-31.12.2019
42. Stypendium dr inż. Michał Nowak MNiSW Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca 2018-2020
42. Stypendium dr inż. Katarzyna Berent MNiSW Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca 2018-2020
43. SPIRE-10-2017 prof. dr hab. inż. Konrad Szaciłowski Komisja Europejska CO2EXIDE: CO2-based Electrosynthesis of Ethylene Oxide
44. LIDER VIII dr inż. Krzysztof Mech NCBiR Sonoelektrochemiczna synteza kompozytowych powłok antykorozyjnych Zn-SiC
45. Horyzont 2020 prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Komisja Europejska Dynamic virtualisation: modelling performance of engineering structures
46. SONATA 13 dr inż. Krzysztof Mech NCN Elektrochemiczna synteza hybrydowych materiałów kompozytowych Cu-Cu2O-(rGO, CNT/CNF) do selektywnej fotoelektrochemicznej redukcji CO2 do etylenu 21.03.2018-21.03.2021
47. PRELUDIUM 14 mgr inż. Jakub Jerzy Pawlak NCN Podwójne złącze tunelowe 23.08.2018-22.08.2020
48. OPUS 14 dr hab. inż. Łukasz Madej NCN Opracowanie trójwymiarowego wieloskalowego modelu numerycznego opartego o koncepcję cyfrowej reprezentacji materiału do symulacji rozwoju mikrostruktury i ocena wpływu redukcji modelu na dokładność wyników
49. SONATA 14 dr Tomasz Mazur NCN Układy optoelektroniczne oraz do przetwarzania informacji na podłożach elastycznych. 01.10.2019-30.09.2021
50. PRELUDIUM 16 mgr inż. Dawid Przyczyna NCN Roztwory stałe półprzewodnikowych tlenków potrójnych dla nowych struktur obliczeniowych – przełączanie rezystancyjne oraz właściwości synaptyczne 09.09.2019-08.09.2022
51. PRELUDIUM 16 mgr Piotr Zawal NCN Optyczna modulacja efektu memrystywnego w halogenobizmutanach alkiloamoniowych 14.08.2019-14.08.2021
52. PRELUDIUM 13 mgr inż. Łukasz Jarosiński NCN Heterozłącza objętościowe na bazie TiO2 oraz MoS2 03.05.2018-03.04.2020
53. Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, dr inż. Katarzyna Berent, dr inż. Grzegorz Cios NAWA Nauka bez granic. Wyznaczenie ram dla długofalowej współpracy międzynarodowej środowisk akademickich 01.12.2018-30.11.2020
54. OPUS 15 Kierownik prof. dr hab. Krzysztof Sztwiertnia (IMIM PAN)/ koordynator ACMiN dr inż. Katarzyna Berent NCN Wieloskalowa identyfikacja strategii tworzenia biokompozytów o wysokiej wytrzymałości: Muszle ślimaków morskich jako biomimetyczna inspiracja dla lekkich materiałów funkcjonalnych 22.01.2019-21.01.2023
55. OPUS-LAP 20 dr hab. inż. Marcin Sikora NCN Zależność pomiędzy mechanizmem nukleacji a własnościami mechanicznymi w cienkich warstwach miedzi osadzanych technikami ALD/MLD na podłożach polimerowych z gradientem na granicy międzyfazowej 01.12.2021-30.11.2025
56. PRELUDIUM 20 mgr inż. Wojciech Salamon NCN Inżynieria odwrotna w projektowaniu nanokompozytów multiferroicznych 21.01.2022-20.01.2025
57. OPUS 23 Kierownik dr hab. inż. Jakub Cieślak (WFiIS AGH)/ koordynator ACMiN dr hab. inż. Marcin Sikora NCN Projektowanie własności funkcjonalnych spineli wysokoentropowych poprzez analizę ich struktury na poziomie atomowym 19.01.2023-18.01.2027