Doktoraty w ACMiN

PRACE DOKTORSKIE

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów do realizowania prac doktorskich w ACMiN.

Aktualne tematy prac doktorskich:

  1. Magnetorezystancja sterowana napięciem w multiferroicznych złączach tunelowych (Voltage controlled magnetoresistance in multiferroic tunnel junctions), kontakt: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski.
  2. Synteza i właściwości nowych faz tlenkowych w układzie BiVO4:Cu – tlenki lantanowców (Synthesis and properties of novel oxide phases in the system BiVO4:Cu – lanthanide oxides), kontakt: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski.
  3. Rola procesów pułapkowania ładunku w neuromorficznym przetwarzaniu informacji (The role of charge trapping phenomena in neuromorphic computing), kontakt: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski.
  4. Uporządkowane ferrocenowe nanodruty makromolekularne jako przykład zaawansowanej architektury do przełączania rezystywnego (Ordered ferrocene-based macromolecular nanowires as an advanced architecture for resistive switching), kontakt: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny.
  5. Otrzymywanie i modyfikacja nowych materiałów aerożelowych do zastosowań biomedycznych (Preparation and modification of new aerogel materials for biomedical application), kontakt: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny.
  6. Synteza oraz właściwości trójskładnikowych stopów Cu-Zn-B do zastosowań w elektrochemicznej konwersji CO2 (Synthezis and properties of ternary Cu-Zn-B alloys for applications in electrochemical CO2 conversion), kontakt: dr hab. inż. Krzysztof Mech, prof. AGH
  7. Ewolucja termiczna geopolimerów funkcjonalizowanych nanocząstkami (Thermal evolution of geopolymers functionalized with nanoparticles), kontakt: dr hab. inż. Angelika Kmita, prof. AGH
  8. Nanoinżynieria struktur Me-S (gdzie Me = wybrane metale przejściowe) – projektowanie i charakteryzacja funkcjonalnych materiałów w nanoskali (Nano-Engineering of Me-S structures (where Me = selected transition metals) – design and characterization of functional nanoscale materials), kontakt: dr hab. inż. Angelika Kmita, prof. AGH