Doktoraty w ACMiN

PRACE DOKTORSKIE

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów do realizowania prac doktorskich w ACMiN.

Aktualne tematy prac doktorskich:

 1. Local phenomena in superconducting nanostructures, kontakt: dr hab. inż. Michał Nowak.
 2. Kompleksy metali o właściwościach ferroelektrycznych (Ferroelectric metal complexes), kontakt: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski.
 3. Muzyka nanoskali (Music of the nanoscale), kontakt: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski.
 4. Nieliniowe właściwości elektryczne polimerów domieszkowanych związkami metaloorganicznymi (Electrical nonlinearities in polymers doped with organometallic species) , kontakt: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski.
 5. Molekularne aspekty estetyki muzycznej: zastosowanie technik elektrochemicznych w wykrywaniu konsonansu i dysonansu (Molecular aspects of musical aesthetics: application of electrochemical techniques in detection of dissonance and consonance), kontakt: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski.
 6. Polimerowe pochodne do wiązania fosforanów – nowe układy do leczenia hiperfosfatemii (Polymeric phosphate-binding agents – novel candidates for hyperphosphatemia treatment), kontakt: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny.
 7. Układy hydrożelowe do regeneracji chrząstki (Hydrogel systems for cartilage regeneration), kontakt: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny.
 8. Uporządkowane ferrocenowe nanodruty makromolekularne jako przykład zaawansowanej architektury do przełączania rezystywnego (Ordered ferrocene-based macromolecular nanowires as an advanced architecture for resistive switching), kontakt: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny.
 9. Memrystorowe układy polimerowe (Polymeric Memrystors), kontakt: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny.
 10. Nanocząstki magnetyczne i hybrydowe do zastosowań biomedycznych (Megnetic and hybrid nanoparticles for biomedical applications), kontakt: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny.
 11. Otrzymywanie i modyfikacja nowych materiałów aerożelowych do zastosowań biomedycznych (Preparation and modification of new aerogel materials for biomedical application), kontakt: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny.
 12. Nadprzewodnictwo, topologia oraz silne korelacje elektronowe w skręconej dwuwarstwie grafenowej (Superconductivity, topology, and strong electronic correlations in twisted bilayer graphene), kontakt: dr hab. inż. Michał Zegrodnik.
 13. Nucleation mechanism of ALD grown Cu thin films studied with in-situ synchrotron probes, kontakt: dr hab. inż. Marcin Sikora.
 14. Advanced tools for Electron BackScatter Diffraction (EBSD) analysis in electron microscope, kontakt: dr hab. Aimo Winkelmann
 15. Synteza oraz właściwości trójskładnikowych stopów Cu-Zn-B do zastosowań w elektrochemicznej konwersji CO2 (Synthezis and properties of ternary Cu-Zn-B alloys for applications in electrochemical CO2 conversion, kontakt: dr hab. inż. Krzysztof Mech, prof. AGH
 16. Materiały kompozytowe metal przejściowy – B-g-C3N4 do zastosowań w fotoelektrochemicznej konwersji energii (Transition metal – B-g-C3N4 composite materials for applications in photoelectrochemical energy conversion), kontakt: dr hab. inż. Krzysztof Mech, prof. AGH
 17. Inżynieria polimerowych materiałów aerożelowych do zastosowań biomedycznych (Engineering of polymeric aerogel materials for biomedical applications), kontakt: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny