Informacja o zasadach i kosztach realizacji usług badawczych w ACMiN

Zasady (i koszty) korzystania z infrastruktury badawczej ACMiN

A. Korzystanie z infrastruktury badawczej w ramach projektów/grantów wspólnie realizowanych przez jednostki organizacyjne AGH oraz przez podmioty zewnętrzne jest nieodpłatne.

B. W pozostałych przypadkach korzystanie z infrastruktury jest odpłatne. Odpłatne udostępnianie infrastruktury badawczej może odbywać się (i być rozliczane) na trzy sposoby:

wariant I: za godziny korzystania z aparatury,

wariant II: za godziny korzystania z aparatury i godziny pracy operatora-naukowca,

wariant III: za całościowe przeprowadzenie eksperymentu i opracowanie wyników.

C. W przypadku korzystania z aparatury do celów badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych dla innych jednostek organizacyjnych AGH:

  • udostępnianie jest odpłatne, jeśli prowadzone eksperymenty/analizy są częścią badań, na prowadzenie których zlecająca jednostka organizacyjna AGH ma zewnętrzne finansowanie (takie jak granty NCBiR, NCN, zlecenia z przemysłu, etc.),
  • jeśli jednostka „zlecająca”/proponująca badania nie będzie współuczestniczyć w kosztach, każdorazowo w prowadzone badania powinien być zaangażowany opiekun infrastruktury badawczej lub inny pracownik, dla którego ACMiN jest podstawowym miejscem pracy, który będzie pełnoprawnym członkiem zespołu badawczego publikującego wyniki prowadzonych badań.

Każda udostępniana aparatura ma określoną stawkę godzinową za jej wykorzystywanie. Kalkulując koszt udostępniania aparatury pod uwagę bierzemy:

– liczbę godzin korzystania z aparatury x stawka godzinowa,

– liczbę godzin asysty operatora (może to być tylko instruktaż, może to być obecność przez cały czas trwania eksperymentu, a wreszcie może to być całościowe honorarium za przeprowadzenie eksperymentu, analizę wyników i ich interpretację),

– na tak wyliczone koszty bezpośrednie (koszt operatora brutto plus narzuty) naliczamy 20% koszty pośrednie ACMiN i 13% koszty pośrednie AGH;
w przypadku zleceń realizowanych dla podmiotów innych niż publiczne instytucje naukowo-badawcze zwyczajowo naliczamy 5% zysk; w przypadku każdego podmiotu zewnętrznego oczywiście naliczamy 23% VAT.

W celu skorzystania z konkretnej infrastruktury badawczej ACMiN, a także uzyskania szczegółowej informacji o wysokości stawek godzinowych aparatury i operatora, należy skontaktować się z jej opiekunem (osoby kontaktowe można znaleźć na stronie https://acmin.agh.edu.pl/laboratoria/).

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania infrastruktury badawczej ACMiN można znaleźć na ogólnodostępnych stronach www:

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej AGH:

https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/uchwaly_senatu/2016/0330/Uchwala_Senatu_32_2016_z_dnia_30_marca_2016.pdf

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej ACMiN:

https://acmin.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/ACMiN_D_066b_2015_regulamin_wykorzystywania_aparatury_uslugi_komercyjne.pdf