Informacja o kosztach usług badawczych realizowanych w ACMiN na zlecenie innych jednostek organizacyjnych AGH i podmiotów trzecich

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, działając na podstawie załącznika do Uchwały Nr 32/2016 Senatu AGH z dnia 30 marca 2016 pn. „Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej AGH”, udostępnia swoją infrastrukturę badawczą także odpłatnie, na następujących zasadach:

a) każda udostępniana aparatura ma określoną stawkę godzinową za jej wykorzystywanie,

b) kalkulując koszt udostępniania aparatury pod uwagę bierzemy:

– liczbę godzin korzystania z aparatury x stawka godzinowa,

– liczbę godzin asysty operatora (może to być tylko instruktaż, może to być obecność przez cały czas trwania eksperymentu, a wreszcie może to być całościowe honorarium za przeprowadzenie eksperymentu, analizę wyników i ich interpretację),

– na tak wyliczone koszty bezpośrednie (koszt operatora brutto plus narzuty) naliczamy 20% koszty pośrednie ACMiN i 8% koszty pośrednie AGH; w przypadku zleceń realizowanych dla podmiotów innych niż publiczne instytucje naukowo-badawcze zwyczajowo naliczamy 5% zysk; w przypadku każdego podmiotu zewnętrznego oczywiście naliczamy 23% VAT.

Szczegółową informację o wysokości stawek godzinowych aparatury i operatora można uzyskać kontaktując się z osobą odpowiedzialną za dane laboratorium (osoby kontaktowe można znaleźć na stronie https://acmin.agh.edu.pl/laboratoria/).