Prace magisterskie

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów do realizowania prac magisterskich w ACMiN.

Aktualne tematy prac magisterskich:

 1. Hydrogel systems for cartilage regeneration, kontakt: dr Magdalena Wytrwał, email: wytrwal@agh.edu.pl
 2. „Pomiar koncentracji nośników w funkcji grubości cienkiej warstwy Au w temperaturach poniżej 100 mK”, kontakt: dr inż. Maciej Chrobak, email: mchrobak@agh.edu.pl
 3. „Pomiar właściwości nadprzewodzących wolframu naniesionego techniką FIBID”, kontakt: dr inż. Maciej Chrobak, email: mchrobak@agh.edu.pl
 4. X-ray energy dispersive diffracion for XEC and residual stress evolution determination, kontakt: dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska, email: marciszk@agh.edu.pl
 5. „Wpływ domieszek na dynamikę generowania fotoprądu w półprzewodnikach szerokopasmowych”, kontakt: dr Agnieszka Podborska, email: podborsk@agh.edu.pl
 6. „Nowe materiały hybrydowe na bazie Cu i BiVO4 do zastosowań w optoelektronice”, kontakt: dr Agnieszka Podborska, email: podborsk@agh.edu.pl
 7. „Wpływ intensywności światła na proces generowania fotoprądu w materiałach półprzewodnikowych”, kontakt: dr Agnieszka Podborska, email: podborsk@agh.edu.pl
 8. Nowe pochodne ferrocenu do otrzymywania przewodzących nanodrutów makromolekularnych, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl
 9. Przewodzące nanoszczotki polimerowe jako przykład uporządkowanego memrystora organicznego, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl
 10. Hybrydowe układy typu polimer – nanocząstka, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl
 11. Modelowanie DFT wzrostu ALD atomowo-cienkich warstw metali, temat dla studentów dowolnego kierunku związanego z nauką o materiałach, kontakt: dr Sylwia Klejna, email: klejna@agh.edu.pl
 12. Wzrost ALD atomowo-cienkich warstw miedzi obserwowany metodą XAS, temat dla studentów dowolnego kierunku związanego z nauką o materiałach, kontakt: dr hab. inż. Marcin Sikora, email: marcin.sikora@agh.edu.pl
 13. Układ do badania in-situ warstw ALD z wykorzystaniem metod synchrotronowych, temat dla studentów inżynierii mechanicznej, elektrotechniki, automatyki, fizyki technicznej, itp., kontakt: dr hab. inż. Marcin Sikora, email: marcin.sikora@agh.edu.pl
 14. Nanostruktury MexSy (gdzie Me = Fe i/lub Mn) o właściwościach funkcjonalnych – synteza i charakterystyka, kontakt: dr hab. inż. Angelika Kmita, email: akmita@agh.edu.pl
 15. Nanocząstki i wielofunkcyjne układy hybrydowe typu rdzeń/powłoka do zastosowań w hipertermii magnetycznej – analiza stanu wiedzy, kontakt: dr hab. inż. Angelika Kmita, email: akmita@agh.edu.pl