Oferta dydaktyczna

Drodzy Studenci!

Z przyjemnością informujemy, że Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) przygotowało dla Was wyjątkową ofertę dydaktyczną, obejmującą cztery przedmioty obieralne na studiach I i II stopnia prowadzone w języku angielskim i dwa przedmioty innowacyjne prowadzone w języku polskim. Skorzystanie z tej oferty to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu nanotechnologii, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi nauki.

Głównym elementem oferowanych przedmiotów są zajęcia praktyczne prowadzone w nowoczesnych laboratoriach ACMiN, przy użyciu profesjonalnej aparatury naukowo-badawczej przeznaczonej do wytwarzania i badań materiałów i nanostruktur. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez specjalistów na co dzień prowadzących badania w ACMiN.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!  

Blok Obcojęzyczny

Jak się zapisać?

Do zapisu na przedmioty wymagane są żetony przyznawane studentom na realizację zajęć. W celu zapisu na przedmiot z dyscypliny, na którą student nie posiada żetonów, musi uzyskać zgodę dziekana. Zapisy prowadzone są na platformie USOS, a link do zapisów żetownowych dostępny jest w zakładce Aktualności.

Po zalogowaniu należy wyszukać przedmioty po ich nazwie. Rejestracja na przedmioty obcojęzyczne w semestrze zimowym jest już otwarta i trwa do 11 października 2021 roku

Nanoelektronika molekularna

Kurs będzie złożony z trzech części: pierwsza część obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu elektroniki klasycznej, druga część jest poświęcona podstawą nanoelektroniki molekularnej. Studenci poznają podstawy teorii pasmowej ciała stałego oraz fizykochemii półprzewodników. Na zajęciach zostaną zaprezentowane metody syntezy prekursorów molekularnych używanych w nanoelektronice molekularnej oraz ich właściwości fizykochemiczne w tym struktura elektronowa. W ostatniej części kursu omówione zostaną techniki wytwarzania oraz badania właściwości prototypów urządzeń nanoelektronicznych.

 • Prowadzący: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski
 • Liczba ECTS: 2
 • Przedmiot: wykład (15 godzin)
 • Studia magisterskie
 • Semestr: letni
 • Syllabus przedmiotu

Wybrane metody obliczeniowe dla nanoukładów

Zajęcia będą połączeniem ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych zajęć praktycznych w pracowni komputerowej z wykorzystaniem klastra obliczeniowego. Nacisk kładziony będzie na analizę podstawowych efektów obserwowanych eksperymentalnie w nanostrukturach oraz ich modelowanie numeryczne. Wybrane przykłady będą stanowiły projekty obliczeniowe realizowane przez studentów z wykorzystaniem biblioteki KWANT.Omawiane zagadnienia obejmują: kwantowy efekt rozmiarowy (dwuwymiarowy gaz elektronowy, kropki kwantowe, druty kwantowe); opis transportu elektronowego przez nanostruktury (transport balistyczny, formuła Landauera, model Tsu-Esakiego, kwantowy kontakt punktowy); transport elektronowy w obecności pola magnetycznego (poziomy Landaua, kwantowy efekt Halla, pierścienie kwantowe, efekt Aharonova Bohma). Przykładowy projekt realizowany w ramach zajęć zaprezentowany jest tutaj.

 • Prowadzący: dr Andrzej Biborski, dr hab. inż. Michał Zegrodnik, prof AGH
 • Liczba ECTS: 4
 • Przedmiot: zajęcia warsztatowe (30 godzin)
 • Studia inżynierskie, magisterskie
 • Semestr: letni
 • Syllabus przedmiotu

Zastosowania promieniowania synchrotronowego

Kurs jest wprowadzeniem dla przyszłych inżynierów i naukowców do świata unikalnych metod charakteryzacji materiałów oferowanych przez laboratoria synchrotronowe oraz lasery na swobodnych elektronach. Podczas pierwszych wykładów studenci poznają podstawowe właściwości promieniowania synchrotronowego i najważniejsze zjawiska fizyczne obserwowane przy jego oddziaływaniu z materią. Pozostałe wykłady są poświęcone przeglądowi technik badawczych wykorzystujących światło synchrotronowe. Zajęcia laboratoryjne koncentrują się na praktycznych aspektach eksperymentów synchrotronowych – przygotowaniu aplikacji o czas pomiarowy, przygotowaniu próbek, analizie danych itp. W czasie zajęć warsztatowych studenci wykonują eksperyment z wykorzystaniem linii pomiarowej XAS synchrotronu Solaris.

 • Prowadzący: dr hab. inż. Marcin Sikora, dr inż. Joanna Stępień
 • Liczba ECTS: 4
 • Przedmiot: wykład (10 godzin), zaj. warsztatowe (10 godzin), ćw. laboratoryjne (10)
 • Studia inżynierskie, magisterskie
 • Semestr: zimowy
 • Syllabus

Materiały funkcjonalne w nanoskali

Kurs jest wprowadzeniem dla przyszłych inżynierów i naukowców do świata unikalnych właściwości fizyko-chemicznych materiałów o zredukowanej wymiarowości. W ramach wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu nanotechnologii oraz właściwościowości funkcjonalnych materiałów. Bazując na przeglądzie literatury naukowej ostatnich lat zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie wytwarzania i wykorzystania nanomateriałów funkcjonalnych (nanocząstek, nanodrutów, nanowarstw, heterostruktur), metodami obróbki i formowania materiałów w nanoskali (nanolitografia, depozycja) oraz technikami badania właściwości nanomateriałów (metody mikroskopowe, metody
dyfrakcyjne, metody spektroskopowe, metody badania właściwości funkcjonalnych). W ramach zajęć warsztatowych studenci będą asystować w małych grupach pracownikom badawczym ACMiN AGH w modelowaniu, wytwarzaniu i charakteryzowaniu wybranych nanomateriałów funkcjonalnych (warstw, nanokompozytów, nanocząstek i/lub nanostruktur).

 • Prowadzący: dr hab. inż. Angelika, Kmita, dr inż. Aleksandra Szkudlarek, dr hab. inż. Marcin Sikora
 • Liczba ECTS: 4
 • Przedmiot: wykład (15 godzin), zaj. warsztatowe (15 godzin)
 • Studia inżynierskie, magisterskie
 • Semestr: letni
 • Syllabus

Blok Innowacyjny

Jak się zapisać?

Zapisy na przedmioty z bloku innowacyjnego możliwe są dla wszystkich studentów AGH. Zapisy prowadzone są na platformie USOS.

Nanostruktury nadprzewodzące w nauce i technice

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z tematyką nanostruktur nadprzewodzących, które m.in. znalazły zastosowanie w poszukiwaniu nowych stanów materii, a także pozwoliły na budowę pierwszych komputerów kwantowych. W trakcie zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę o fizyce tych układów, metodach ich wytwarzania i elektronicznych własnościach. Studenci będą samodzielnie opracowywali interaktywne symulacje, których wyniki dyskutowane będą w odniesieniu do najnowszych prac badawczych

 • Prowadzący: dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH, dr hab. inż. Michał Zegrodnik, prof. AGH
 • Liczba ECTS: 3
 • Przedmiot: wykład (15 godzin), ćw. laboratoryjne (15 godzin)
 • Studia inżynierskie, magisterskie
 • Semestr: zimowy
 • Syllabus przedmiotu

Mikro i nanoroboty

Przedmiot poświęcony jest intensywnie rozwijającej się gałęzi nanotechnologii dotyczącej mikro- i nanorobotyki. W trakcie zajęć studenci poznają możliwości aplikacyjne mikro- i nano-urządzeń oraz zapoznają się z metodami ich wytwarzania i charakterystyki. Na przykładach konkretnych zastosowań zostaną omówione techniki wytwarzania części do systemów nanorobotycznych, sposoby nanostrukturyzacji oraz właściwości funkcjonalne (optyczne, katalityczne i magnetyczne) materiałów służące do ich zasilania i sterowania.

 • Prowadzący: dr inż. Aleksandra Szkudlarek
 • Liczba ECTS: 3
 • Przedmiot: wykład (15 godzin), ćw. audytoryjne (15 godzin)
 • Studia inżynierskie, magisterskie
 • Semestr: letni
 • Syllabus przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotów obieralnych znajduje się na stronie Centrum Organizacji Kształcenia AGH.