Oferta usług naukowo-badawczych

Oferta usług naukowo-badawczych  (dokument do pobrania)

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN), jako multidyscyplinarne Centrum naukowe oferuje szeroki zakres usług w obszarach badań naukowych z zakresu nowoczesnej inżynierii materiałowej, fizyki i chemii materiałów oraz nanotechnologii. Jest to możliwe dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych naukowców, a także skupieniu w jednym miejscu specjalistów takich jak fizycy, chemicy i inżynierzy. Badania prowadzone w ACMiN obejmują zagadnienia wymienione poniżej.

Materiały Funkcjonalne

Materiały metaliczne do pracy w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych i w wysokiej temperaturze, intermetaliki, stopy z pamięcią kształtu, stopy lekkie o dużej wytrzymałości, szkła metaliczne, materiały półprzewodnikowe na bazie tlenków metali i chalkogenków metali przejściowych, materiały magnetyczne i multiferroiki, nadprzewodniki, ciecze magnetyczne, tlenki grafenu, perowskity i inne półprzewodniki metalo-organiczne.

Bionanomateriały

Biopolimery, liposomy, nanocząstki magnetyczne do celów biomedycznych, polipleksy, układy hybrydowe i nanostruktury biokompatybilne.

Nanotechnologia i technologia powierzchni

Technologia wytwarzania nowych nanostruktur, nanostrukturyzajca, cienkie warstwy półprzewodnikowe, nanostruktury logiki spinowej, mikro i nanoczujniki magnetyczne, multiferroiczne nanostruktury sterowane polem elektrycznym i magnetycznym, nanosensory, optoelektronika, spintronika, preparatyka funkcjonalizowanych podłoży, modyfikacja powierzchni, przeprowadzenie obróbki cieplnej materiałów.

Charakterystyka materiałów

Metody spektroskopowe i mikroskopowe: spektroskopia fotoelektronów (XPS, UPS), mikroskopia elektronowa (skaningowa i transmisyjna), spektroskopia elektronów, dyfrakcja rentgenowska; pomiary magnetometryczne techniką VSM; pomiary widm spektroskopii Mössbauera; badanie hipertermii magnetycznej cząstek; wyznaczanie zależności temperaturowych oporu elektrycznego i magnetooporu metodą czteropunktową; badania synchrotronowe metodami XAS, XES, RIXS i XMCD; pomiary przewodnictwa, fotoprądu, pracy wyjścia, fotonapięcia powierzchniowego; pomiary impedancyjne i analiza wektorowa; badania kalorymetryczne, badania własności mechanicznych i twardości w skali makro oraz mikro, badania analizy współczynnika rozszerzalności cieplnej.

Modelowanie materiałów

Natura stanów elektronowych i przewodnictwa; złącza „izolator topologiczny-grafen” oraz „nadprzewodnik-grafen”; teoria nadprzewodników wysokotemperaturowych i innych układów z silnie skorelowanymi elektronami; stany elektronowe dla nanoukładów kwantowych, takich jak kropki kwantowe, czy układy z grafenem.

Multidyscyplinarny zespół badawczy naszego Centrum gotów jest poszukiwać nietypowych rozwiązań w zakresie wytwarzania i nanostrukturyzacji materiałów oraz badania ich właściwości fizykochemicznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą oraz cenami usług badawczych zachęcamy do kontaktu w najlepszej dla Państwa formie, czy to poprzez kontakt telefoniczny (tel.: 12 6174944) czy mailowy (e-mail: acmin@agh.edu.pl).