Skip to content ↓

Zakład Fotofizyki i Elektrochemii Półprzewodników

Profil badawczy

Obszary działalności Zakładu Fotofizyki i Elektrochemii Półprzewodników koncentrują się wokół syntezy i fizykochemii nanostruktur metalicznych i półprzewodnikowych do zastosowań w elektrochemii, fotoelektrochemii, katalizie oraz przetwarzaniu informacji i pokrywają kilka dziedzin naukowych z zakresu chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii biologicznej. Ponadto zespół prowadzi badania w zakresie konstrukcji optoelektronicznych urządzeń neuromimetycznych, teorii informacji, a także nowych metod przetwarzania sygnałów akustycznych. Nasze nanomateriały są badane przede wszystkim pod kątem mechanizmów generacji nośników ładunku, zjawisk transportu nośników oraz zjawisk perkolacji, procesów rekombinacji oraz pułapkowania nośników, a także zjawisk emergentnych będących skutkiem samoorganizacji zarówno małych cząsteczek, jak i makrocząsteczek na powierzchniach półprzewodnikowych. Do głównych technik pomiarowych należą: impulsowa spektroskopia fotoprądu oraz impulsowa spektroskopia fotonapięcia (obie techniki powstały i są rozwijane w ramach zespołu), spektroskopia fotomodulacyjna, emisyjna, absorpcyjna i rozproszeniowa, spektroskopia elektronowa oraz w podczerwieni oraz szereg metod elektrochemicznych, a także dyfraktometria rentgenowska i mikroskopia elektronowa. Do syntezy nanomateriałów wykorzystujemy elektroosadzanie, metody zol-żel oraz metody solwotermalne.

W obszarze zainteresowań członków zespołu znajduje się również analiza kinetyki oraz mechanizmu reakcji elektrodowych. Członkowie grupy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu badań woltamperometrycznych, spektroelektrochemicznych, elektrograwimetrycznych oraz korozyjnych. Podsiadamy zaawansowaną aparaturę badawczą umożliwiającą kompleksową charakterystykę otrzymywanych materiałów w kontekście ich potencjalnych zastosowań pod względem właściwości półprzewodnikowych, korozyjnych oraz elektrokatalitycznych.


Kompetencje

  • Metodyka syntezy nanocząstek i nanokompozytów.
  • Charakterystyka nowych materiałów i związków metodami spektroskopowymi.
  • Pomiary kinetyki procesów elektrochemicznych i fotoelektrochemicznych.
  • Pomiar pracy wyjścia oraz spektroskopia fotonapięcia powierzchniowego.
  • Analiza sygnałów elektrycznych w szerokim zakresie częstotliwości 1 mHz – 40 GHz.
  • Kinetyka korozji metali i stopów.
  • Optymalizacja warunków prądowo-napięciowych procesów galwanicznego nanoszenia powłok funkcjonalnych.
  • Pomiary aktywności elektrokatalitycznej materiałów.

Projekty badawcze


Dydaktyka

Przedmioty obieralne prowadzone przez naukowców z naszego zakładu:

Nanoelektronika molekularna


Stopka