Skip to content ↓

Zakład Nanoinżynierii Powierzchni i Biomateriałów

Profil badawczy

Obszary badawcze Zakładu Nanoinżynierii Powierzchni i Biomateriałów pokrywają kilka dziedzin naukowych z zakresu chemii organicznej, chemii fizycznej, inżynierii materiałowej i chemii biologicznej. Tematyka badawcza oparta jest o samoorganizację wieloskładnikowych układów organicznych pochodzenia syntetycznego i naturalnego, stosowanych w roztworach oraz jako układów deponowanych na podłożach stałych.

W Zakładzie działają dwa zespoły badawcze: Zespół Materii Skondensowanej oraz Zespół NanoBioMateriałów. Przedmiotem zainteresowań tego pierwszego są zjawiska samoorganizacji zachodzące w cienkowarstwowych (o grubościach submikronów <500 nm) układach związków organicznych do zastosowań optoelektronicznych oraz sensorycznych. Zainteresowania Zespołu Nanobiomateriałów obejmują projektowanie, syntezę i charakterystykę nowych układów polimerowych jako nośników substancji biologicznie aktywnych, materiałów hybrydowych do zastosowań biomedycznych w terapii przeciwnowotworowej i terapii genowej, a także w ochronie środowiska.


Kompetencje

 • Charakterystyka składu i stanów chemicznych pierwiastków względem głębokości metodami spektroskopowymi próbek nieorganicznych, organicznych i biologicznych (XPS)
 • Charakterystyka morfologii powierzchni i właściwości nanomechanicznych materii miękkiej (AFM) 
 • Wytwarzanie cienkich warstw polimerowych.
 • Modyfikacja powierzchni molekularnymi warstwami samoorganizującymi się
 • Metodyka syntezy chemicznej.
 • Projektowanie i preparatyka nowych układów hybrydowych o obniżonej toksyczności.
 • Preparatyka liposomów i nanocząstek magnetycznych dla aplikacji biomedycznych.
 • Preparatyka i modyfikacja powierzchni polimerami i innymi powłokami organicznymi.
 • Charakterystyka oddziaływania komórek z podłożami.
 • Funkcjonalizacja podłoży polimerowych o kontrolowanej odpowiedzi komórkowej.
 • Pomiary na wadze Langmuira.
 • Pomiary hipertermii nanocząstek magnetycznych.

Projekty badawcze


Stopka