Skip to content ↓

Przedmioty obieralne

Zapraszamy studentów do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej, obejmującej przedmioty obieralne, prowadzone przez badaczy z ACMiN w ramach bloku przedmiotów innowacyjnych i obcojęzycznych. Dzięki temu programowi możecie rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe umiejętności w dziedzinie nanotechnologii, dostosowując swój plan nauki do własnych preferencji.

Odkrywajcie nowe obszary wiedzy i czerpcie inspirację z naszych zajęć!

Nanostruktury nadprzewodzące w nauce i technice

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z tematyką nanostruktur nadprzewodzących, które m.in. znalazły zastosowanie w poszukiwaniu nowych stanów materii, a także pozwoliły na budowę pierwszych komputerów kwantowych. W trakcie zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę o fizyce tych układów, metodach ich wytwarzania i elektronicznych własnościach. Studenci będą samodzielnie opracowywali interaktywne symulacje, których wyniki dyskutowane będą w odniesieniu do najnowszych prac badawczych.

Prowadzący: dr hab. inż. Michał Nowak, dr hab. inż. Michał Zegrodnik
Liczba ECTS: 3
Forma zajęć: wykład (15 godz.), ćw. laboratoryjne (15 godz.)

Studia inżynierskie, magisterskie
Semestr: zimowy

Syllabus przedmiotu


Mikro i nanoroboty

Przedmiot poświęcony jest intensywnie rozwijającej się gałęzi nanotechnologii dotyczącej mikro- i nanorobotyki. W trakcie kursu zostaną omówione techniki wytwarzania części do systemów nanorobotycznych, sposoby nanostrukturyzacji oraz właściwości funkcjonalne (optyczne, katalityczne i magnetyczne) materiałów wykorzystywanych do ich zasilania i sterowania. Porsuszone zostaną także zagadnienia dotyczące akytwnej materii, układu nanocząstek odziaływujących ze sobą wzajemnie i  z otoczeniem.

Kurs prowadzony jest z wykorzystaniem metodologii zadawania pytań "whow".

Prowadzący: dr inż. Aleksandra Szkudlarek
Liczba ECTS: 3
Forma zajęć: wykład (15 godz.), ćw. audytoryjne (15 godz.)

Studia inżynierskie, magisterskie
Semestr: letni

Syllabus przedmiotu

Nanoelektronika molekularna

Kurs będzie złożony z trzech części: pierwsza część obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu elektroniki klasycznej, druga część jest poświęcona podstawą nanoelektroniki molekularnej. Studenci poznają podstawy teorii pasmowej ciała stałego oraz fizykochemii półprzewodników. Na zajęciach zostaną zaprezentowane metody syntezy prekursorów molekularnych używanych w nanoelektronice molekularnej oraz ich właściwości fizykochemiczne w tym struktura elektronowa. W ostatniej części kursu omówione zostaną techniki wytwarzania oraz badania właściwości prototypów urządzeń nanoelektronicznych.

Prowadzący: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski
Liczba ECTS: 2
Forma zajęć: wykład (15 godz.)
Studia magisterskie
Semestr: letni

 

Syllabus przedmiotu


Wybrane metody obliczeniowe dla nanoukładów

Zajęcia będą połączeniem ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych zajęć praktycznych w pracowni komputerowej z wykorzystaniem klastra obliczeniowego. Nacisk kładziony będzie na analizę podstawowych efektów obserwowanych eksperymentalnie w nanostrukturach oraz ich modelowanie numeryczne. Wybrane przykłady będą stanowiły projekty obliczeniowe realizowane przez studentów z wykorzystaniem biblioteki KWANT.Omawiane zagadnienia obejmują: kwantowy efekt rozmiarowy (dwuwymiarowy gaz elektronowy, kropki kwantowe, druty kwantowe); opis transportu elektronowego przez nanostruktury (transport balistyczny, formuła Landauera, model Tsu-Esakiego, kwantowy kontakt punktowy); transport elektronowy w obecności pola magnetycznego (poziomy Landaua, kwantowy efekt Halla, pierścienie kwantowe, efekt Aharonova Bohma). Przykładowy projekt realizowany w ramach zajęć zaprezentowany jest tutaj.

Prowadzący: dr hab. Andrzej Biborski, dr hab. inż. Michał Zegrodnik
Liczba ECTS: 4
Forma zajęć: warsztatowe (30 godz.)
Studia inżynierskie, magisterskie
Semestr: letni

 

Syllabus przedmiotu


Zastosowania promieniowania synchrotronowego

Kurs jest wprowadzeniem dla przyszłych inżynierów i naukowców do świata unikalnych metod charakteryzacji materiałów oferowanych przez laboratoria synchrotronowe oraz lasery na swobodnych elektronach. Podczas pierwszych wykładów studenci poznają podstawowe właściwości promieniowania synchrotronowego i najważniejsze zjawiska fizyczne obserwowane przy jego oddziaływaniu z materią. Pozostałe wykłady są poświęcone przeglądowi technik badawczych wykorzystujących światło synchrotronowe. Zajęcia laboratoryjne koncentrują się na praktycznych aspektach eksperymentów synchrotronowych – przygotowaniu aplikacji o czas pomiarowy, przygotowaniu próbek, analizie danych itp. W czasie zajęć warsztatowych studenci wykonują eksperyment z wykorzystaniem linii pomiarowej XAS synchrotronu Solaris.

Prowadzący: dr hab. inż. Marcin Sikora, dr inż. Joanna Stępień
Liczba ECTS: 4
Forma zajęć:
wykład (10 godz.), zaj. warsztatowe (10 godz.), ćw. laboratoryjne (10 godz.)

Studia inżynierskie, magisterskie
Semestr: zimowy

 

Syllabus przedmiot


Materiały funkcjonalne w nanoskali

Kurs jest wprowadzeniem dla przyszłych inżynierów i naukowców do świata unikalnych właściwości fizyko-chemicznych materiałów o zredukowanej wymiarowości. W ramach wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu nanotechnologii oraz właściwościowości funkcjonalnych materiałów. Bazując na przeglądzie literatury naukowej ostatnich lat zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie wytwarzania i wykorzystania nanomateriałów funkcjonalnych (nanocząstek, nanodrutów, nanowarstw, heterostruktur), metodami obróbki i formowania materiałów w nanoskali (nanolitografia, depozycja) oraz technikami badania właściwości nanomateriałów (metody mikroskopowe, metody dyfrakcyjne, metody spektroskopowe, metody badania właściwości funkcjonalnych). W ramach zajęć warsztatowych studenci będą asystować w małych grupach pracownikom badawczym ACMiN AGH w modelowaniu, wytwarzaniu i charakteryzowaniu wybranych nanomateriałów funkcjonalnych (warstw, nanokompozytów, nanocząstek i/lub nanostruktur).

Prowadzący: dr hab. inż. Angelika, Kmita, dr inż. Aleksandra Szkudlarek, dr hab. inż. Marcin Sikora
Liczba ECTS: 4
Forma zajęć: wykład (15 godz.), zaj. warsztatowe (15 godz.)
Studia inżynierskie, magisterskie
Semestr: letni

 

Syllabus przedmiotu

Stopka